สาเหตุที่ทำให้ทีม ไม่เป็นทีม เป็นได้แค่คนทำงานร่วมกันเท่านั้น

เกือบทุกบริษัทต่างก็ต้องเคยให้พนักงานของตนเองเข้าหลักสูตรเรื่องของการพัฒนาทีมงานกันบ้าง เคยสงสัยมั้ยครับ ในวันฝึกอบรมก็ดูเป็นทีมกันดี รักกัน ช่วยเหลือกัน แต่พอกลับมาถึงบริษัทก็กลายเป็นเหมือนเดิม เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ทุกอย่างกลับมาเป็นแบบก่อนฝึกอบรม มันเป็นเพราะอะไร

ในการอบรมทุกเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องของการทำงานเป็นทีมเท่านั้น สิ่งที่จะต้องทำต่อก็คือ การติดตาม และการส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมมาใช้ต่อให้ได้ ในเรื่องของการทำงานเป็นทีมนั้น ที่ไม่ได้ผลก็เนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้ครับ

  • ขาดการสื่อสารเรื่องเป้าหมาย การที่จะทำงานเป็นทีมให้ได้ผลนั้น ทุกคนในทีมงานจะต้องมองเห็นภาพของเป้าหมายของภาระกิจที่จะทำร่วมกัน คือต้องเห็นเป้าหมายเดียวกัน เป็นภาพเดียวกัน เพื่อที่จะได้ร่วมกันทำงานไปให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ สังเกตเวลาที่ทำกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของทีมก็ได้ครับ แต่ละกิจกรรมจะสื่อถึงเป้าหมายที่ทีมงานจะต้องช่วยกันทำ ผลลัพธ์ที่อยากให้เกิดขึ้น พอกลับมาที่บริษัท ภาพของเป้าหมายก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่ได้รับการถ่ายทอดลงมาจากเหล่าบรรดาผู้บริหาร หรือถ่ายลงมาก็มาขาดช่วงในบางจุด ผลก็คือ พนักงานในทีมต่างคนต่างก็มองเห็นภาพเป้าหมายกันไปคนละภาพ สุดท้ายก็ทำงานร่วมกันลำบากอีก เพราะขัดแย้งกันเรื่องของเป้าหมายนี่แหละครับ จนไม่ต้องเริ่มทำงานอะไรเลย

  • ขาดการสื่อถึงความคืบหน้าของงาน นอกจากเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ทีมงานจะไม่เป็นทีมงานเลย ก็เพราะหัวหน้าทีมไม่ได้สื่อสารถึงความคืบหน้าของงานให้กับลูกทีมได้ทราบ หรือสื่อเพียงบางคน บางคนรู้ บางคนก็ไม่รู้ ทำให้แต่ละคนรู้สึกไม่มีส่วนร่วมในการทำงานเลย เปรียบเทียบกับการทำกิจกรรมการทำงานเป็นทีม ทุกคนที่ทำกิจกรรมร่วมกันจะมองเห็นความคืบหน้าของงานเทียบกับเป้าหมายที่ให้ทำอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกคนพร้อมใจกันทำงานจนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้ ดังนั้นถ้าเราอยากให้ทีมงานเป็นทีมงานจริงๆ สิ่งที่จะต้องทำก็คือ บอกเล่าและสื่อสารถึงความคืบหน้าของงานที่ทำอยู่เสมอ โดยบอกความคืบหน้าของงานที่ทำได้จริง เทียบกับเป้าหมาย เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ และมองเห็นสิ่งที่จะต้องทำร่วมกันต่อไป

  • ขาดความโปร่งใส ทีมงานที่ไม่ประสบความสำเร็จ อีกสาเหตุก็เนื่องจาก ขาดความโปร่งในการทำงานร่วมกัน อาจจะเป็นทั้งหัวหน้าที่สื่อความไม่ทั่วถึง สื่อแค่คนสนิท ส่วนพนักงานที่เขาไม่ค่อยชอบใจ หรือไม่ค่อยสนิทนักก็ไม่เคยที่จะสื่ออะไรให้ฟังเลย ผลก็คือ พนักงานคนนั้นก็จะรู้สึกไม่มีส่วนร่วมในการทำงาน รู้สึกไม่เป็นเจ้าของงานที่ทำเลย สุดท้ายก็เลยเลิกทำ หรือในบางทีม พนักงานเองก็ถูกอบรมเรื่องการทำงานเป็นทีมมาอย่างดี แต่หัวหน้ากลับทำเสียเรื่องเอง โดยการเลือกที่รักมักที่ชัง ทำให้พนักงานที่ไปอบรมกันมาดีๆ รู้สึกไม่ลงรอยกันขึ้นมา เพราะเพียงแค่หัวหน้าไม่มีความโปร่งใสในการทำงานนั่นเองครับ

  • ขาดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงาน ที่พนักงานยังไม่เป็นทีมงานจริงๆ ก็เพราะพนักงานขาดความรู้สึกร่วม และขาดความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของงานนั่นเองครับ สิ่งนี้หัวหน้างาน และผู้จัดการทุกระดับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ทำให้พนักงานรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงานให้ได้ โดยสร้างสิ่งที่ผมเขียนมาข้างต้น กล่าวคือ บอกถึงเป้าหมายให้ชัดเจน บอกความคืบหน้าเป็นระยะๆ เพื่อให้พนักงานเห็นภาพว่าของจริงกับเป้าหมายนั้นแตกต่างกันแค่ไหนแล้ว นอกจากนั้นก็ต้องสร้างความโปร่งใสในการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสื่อความ การดูแลลูกน้องแต่ละคน จะต้องไม่สร้างความลำเอียงขึ้นโดยไม่รู้ตัว และที่สำคัญอีกเรื่องในการสร้างความรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของก็คือ จะต้องมีการมอบหมายงานให้กับสมาชิกของทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจนมากๆ ใครรับผิดชอบเรื่องอะไร และเรื่องนั้นเกี่ยวข้องกับเป้าหมายของการทำงานอย่างไรบ้าง

นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ก็จะเป็นเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นกับทีมงาน และการจัดการกับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ดี 4 เรื่องข้างต้นนั้นเป็นมูลเหตุที่สำคัญมากที่ทำให้การทำงานเป็นทีมไม่ได้ผลเลย

เห็นมั้ยครับ การส่งพนักงานไปฝึกอบรมเพื่อสร้างทีมงานนั้น ไม่เพียงพอต่อการสร้างทีมงานในบริษัทครับ ส่วนใหญ่เราก็ส่งระดับพนักงานไปอบรม โดยขาดระดับหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ พอกลับมาแล้ว คนที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือ เหล่าบรรดาหัวหน้างานและผู้จัดการบางคนนี่แหละครับ ที่ทำให้การทำงานเป็นทีมไม่ได้ผลขึ้นมาอีกครั้ง ดังนั้นนอกจากกลุ่มพนักงานที่ต้องอบรมเรื่องนี้แล้ว ก็ต้องอย่าลืมเอาบรรดาหัวหน้างานและผู้จัดการเข้าอบรมด้วยนะครับ โดยเน้นไปที่เรื่องของการสร้างทีมงานในเชิงปฏบัติจริงๆ เพราะผมเห็นมาหลายบริษัทครับ ที่หัวหน้างานและผู้จัดการนี่แหละครับที่ไม่ทำงานเป็นทีมเลย แต่พยายามให้ลูกน้องทำงานเป็นทีมกันให้ได้ แล้วมันจะได้ผลหรือครับ เพราะหัวหน้ายังไม่สามารถทำได้เลย ลูกน้องก็เห็นเป็นตัวอย่าง แล้วจะไปสั่งลูกน้องได้อย่างไร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: