HR Business Partner (HRBP) มีบทบาทหน้าที่อย่างไรกันแน่

ยังมีความสับสนกันมากในหลายๆ องค์กรที่เริ่มหันมาใช้คำว่า HRBP แทนตำแหน่ง HR Officer กัน บางองค์กรเห็นว่า คนอื่นเขาใช้กัน เราก็น่าจะใช้คำนี้บ้าง บางองค์กรก็ใช้เพราะว่าบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งนี้จริงๆ องค์กรของท่านล่ะครับใช้ชื่อตำแหน่งนี้เพราะทำงานเป็น Partner จริงๆ หรือแค่เพียงเห็นคนอื่นเขาใช้ก็เลยใช้กันบ้าง ทั้งๆ ที่หน้าที่และความรับผิดชอบ ก็เหมือนกับ HR Officer ที่เคยๆ ทำกัน

อ่านเพิ่มเติม “HR Business Partner (HRBP) มีบทบาทหน้าที่อย่างไรกันแน่”

อย่าให้ระบบและแนวคิดที่ดี กลายเป็นโครงการระยะสั้นๆ แล้วก็หายไป

มีหลายองค์กรที่พยายามนำเอาแนวคิดการบริหารจัดการ และแนวทางในการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อต้องการที่จะนำพาองค์กรของเราไปสู่ความยั่งยืน รุ่งเรือง แนวคิดใหม่ๆ ที่ว่านี้ อาจจะไม่ใช่แนวคิดอะไรที่ใหญ่โต หรือทำได้ยาก บางเรื่องเป็นแนวทางในการบริหารง่ายๆ ที่สามารถทำได้ไม่ยากนัก

อ่านเพิ่มเติม “อย่าให้ระบบและแนวคิดที่ดี กลายเป็นโครงการระยะสั้นๆ แล้วก็หายไป”

ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนจบ: การสร้างความผูกพัน

หลังจากที่ผ่านมา 5 ตอนสำหรับบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการสายงานที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล วันนี้ก็มาถึงบทบาทสุดท้ายซึ่งผมเองคิดว่าเป็นบทบาทที่มีความสำคัญมากในการบริหารทรัพยากรบุคคลในปัจจุบัน ซึ่งก็คือ การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อการทำงาน และต่อองค์กรHR value chain

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนจบ: การสร้างความผูกพัน”

ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนที่ 3 การพัฒนาพนักงาน

หลังจากที่สามารถสรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้ามาทำงานในองค์กรของเราได้แล้ว พนักงานใหม่คนนั้นก็จะได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบจากผู้จัดการสายงานที่เป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง เมื่อมีการมอบหมายงาน ปกติก็จะต้องมีความคาดหวังว่า ผลงานที่ควรจะต้องออกมานั้นจะเป็นอย่างไรบ้าง และการที่พนักงานจะสามารถทำงานได้ตามผลงานที่คาดหวังนั้น ตัวพนักงานเองก็ต้องมีความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทำงาน ถ้ายังไม่มี หรือมีไม่พอ สิ่งที่ผู้จัดการสายงานจะต้องทำก็คือ การพัฒนาพนักงานคนนั้น เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานนั้นได้

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนที่ 3 การพัฒนาพนักงาน”

ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนที่ 2

กระบวนการในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้จัดการสายงานในเรื่องแรกเลย จาก Model HR Value Chain ก็คือ เรื่องของการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานกับองค์กร ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด เพราะถ้าเราได้คนที่ดี เหมาะสมกับองค์กร กระบวนการอื่นๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ก็จะเป็นไปโดยง่าย ไม่มีความยุ่งยากมากนัก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา การสร้างผลงาน และการบริหารค่าตอบแทน

อ่านเพิ่มเติม “ผู้จัดการสายงานกับการบริหารคน ต้องทำอะไร อย่างไร ตอนที่ 2”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑