แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของการทำงานในโลกยุคใหม่

จากบทความของ World at Work ในช่วงกลางปี 2022 ที่มีชื่อว่า The new world of work ที่ทำการสำรวจแนวโน้มของการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรต่าง ๆ ในช่วงหลังโควิด ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนั้น บทความนี้มีความน่าสนใจมาก แม้ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลองค์กรต่าง ๆ จากโลกฝั่งตะวันตกเป็นหลัก แต่เราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า ทางโลกตะวันออกเองก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนัก เกี่ยวกับแนวคิดและแนวโน้มของการทำงานในยุคหลังโควิด

อ่านเพิ่มเติม “แนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปของการทำงานในโลกยุคใหม่”

พนักงานในองค์กรของเรา ทราบ และมองเห็นเป้าหมายขององค์กรไปในทางเดียวกันหรือไม่

ในการที่จะบริหารองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายหรือแผนงานที่ต้องการนั้น ผู้บริหารระดับสูงเพียงคนเดียวไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอน จะต้องอาศัยพนักงานในทุกระดับ และทุกคนในองค์กรที่จะร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยทั่วไปทุกองค์กรในปัจจุบันมักจะมีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง ในแต่ละปีจะมีการประชุมผู้บริหารเพื่อที่จะวางแผนกลยุทธ์เหล่านี้ คำถามก็คือ หลังจากที่กลับจากประชุมกันแล้ว แผนกลยุทธ์ที่วางไว้นั้น มีการนำมาถ่ายทอดต่อไปยังพนักงานในทุกระดับหรือไม่ หรือทิ้งไว้ในห้องประชุมเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม “พนักงานในองค์กรของเรา ทราบ และมองเห็นเป้าหมายขององค์กรไปในทางเดียวกันหรือไม่”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑