Active Learning แนวทางในการเรียนรู้อย่างเข้าใจลึกซึ้งและรวดเร็ว

ในโลกที่ทุกอย่างเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ความต้องการในการสร้างผลลัพธ์ของการทำงานก็ต้องเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน ก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รอไม่ได้ การทำงานก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วด้วยเช่นกัน พอทุกอย่างมันเร็วขึ้น เราก็เริ่มคาดหวังว่า แล้วคนเราจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “Active Learning แนวทางในการเรียนรู้อย่างเข้าใจลึกซึ้งและรวดเร็ว”

พฤติกรรมของพนักงานแบบไหนบ้างที่เรียกว่ามี Engagement กับองค์กร

เรื่องของ Engagement ก็ยังคงเป็นเรื่องที่องค์กรที่เน้นในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลต่างก็ให้ความสำคัญ องค์กรเหล่านี้พยายามที่จะปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาระบบงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อตอบโจทย์ในเรื่องของความผูกพันของพนักงานให้ได้ เพราะถ้าพนักงานรู้สึกผูกพันกับองค์กรแล้ว เขาก็จะสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้

อ่านเพิ่มเติม “พฤติกรรมของพนักงานแบบไหนบ้างที่เรียกว่ามี Engagement กับองค์กร”

สิ่งที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจน ถ้าอยากทำนโยบาย Work from anywhere

ปัจจุบันนี้คำว่า Work from Home ก็น่าจะกลายเป็นวิธีการทำงานที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมากขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก covid19 ที่เกิดขึ้นเลยทำให้การทำงานจากที่บ้านกลายเป็นเรื่องปกติไป จริงๆ แล้วนโยบายนี้เริ่มต้นกันมาสักพักใหญ่แล้วก่อนที่จะมี Covid19 ก็มีหลายองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ เพียงแต่จำกัดอยู่ในบางธุรกิจเท่านั้น

อ่านเพิ่มเติม “สิ่งที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจน ถ้าอยากทำนโยบาย Work from anywhere”

Agility การทำงานในยุคใหม่ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น

อะไรๆ ในยุคนี้มันช่างเปลี่ยนแปลงกันอย่างรวดเร็ว ข้อมูลใหม่วันนี้ พรุ่งนี้อาจจะใช้ไม่ได้ ความรู้ใหม่ในวันนี้ พรุ่งนี้ก็อาจจะเก่าไปเสียแล้ว ทักษะบางอย่างยังไม่ทันได้เริ่มใช้งาน วันต่อไปก็กลายเป็นทักษะที่เก่าไปอีก การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันทำให้ความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วเป็นเท่าตัว ทำให้องค์กรที่ต้องทำงานตอบสนองความต้องการของลูกค้า จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิดและวิธีการทำงานกันอย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม “Agility การทำงานในยุคใหม่ เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้น”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑