ความท้าทายสำหรับ HR กับการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการขององค์กร

เรื่องราวของความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลอีกด้านหนึ่ง ซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่สำคัญในมุมมองของมนุษย์เงินเดือน ก็คือ เรื่องของการบริหารค่าตอบแทนของพนักงานนั่นเอง ทุกองค์กรที่มีการว่าจ้างพนักงานเข้ามาทำงาน ล้วนแต่ต้องมีการจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงาน แต่ทำไมบางองค์กรจ่ายให้สูงแต่กลับไม่ได้สร้างความรู้สึกที่ดีให้กับพนักงาน บางองค์กรจ่ายแข่งขันได้ ไม่สูงไม่ต่ำ แต่กลับสามารถทำให้พนักงานสร้างผลงานได้ดีอย่างต่อเนื่อง

ความท้าทายของคนทำงานด้าน HR โดยเฉพาะในเรื่องของการบริหารค่าตอบแทน จึงมีความท้าทายอย่างยิ่งที่จะทำอย่างไรให้ระบบค่าตอบแทนที่จ่ายให้พนักงานนั้น สามารถที่จะดึงดูด เก็บรักษา และจูงใจพนักงานให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเอง

  • จ่ายอย่างไรให้เป็นธรรม นี่คือความท้าทายแรกของการบริหารค่าตอบแทน เราจะจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานอย่างไร ถึงจะเรียกว่าเป็นธรรม ทั้งต่อพนักงาน และต่อองค์กร ความเป็นธรรมนี้ต้องเริ่มจากภายในองค์กรเราเองก่อน ว่า อะไรที่เป็นปัจจัยในการกำหนดความเป็นธรรมในการจ่ายค่าจ้างของเรา อาทิ จ่ายตามอายุพนักงาน หรือ จ่ายแตกต่างกันไปตามคุณค่าของงานของตำแหน่งงานในองค์กร ปัจจุบันนี้ ความท้าทายแรกที่ต้องผ่านไปให้ได้ ก็คือ การสร้างความเป็นธรรมภายใน สำหรับการจ่ายค่าตอบแทน ก็คือ เราจะกำหนดเรื่องของค่างานอย่างไร เพื่อให้สะท้อนความยากง่ายของงาน เพื่อที่จะเอาไปสะท้อนความแตกต่างของค่าตอบแทนอีกทีหนึ่ง

  • แข่งขันได้หรือไม่ ความท้าทายอีกประการหนึ่งของการบริหารค่าตอบแทนก็คือ เราจะรู้ได้อย่างไรว่า ค่าตอบแทนที่เราจ่ายให้พนักงานในปัจจุบันนี้ แข่งขันกับตลาดที่เราต้องการจะแข่งด้วย ได้หรือไม่ เราจะไปหาข้อมูลมาจากที่ไหนดี แล้วเราจะเทียบข้อมูลอย่างไร และสื่อสารให้กับผู้บริหาร และพนักงานรับทราบอย่างไรว่าเราสามารถแข่งขันกับตลาดได้ ในประเด็นนี้ เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนของตลาดเอาไว้เปรียบเทียบ ดังนั้น HR ที่ดูแลงานด้านนี้จะต้องมีการเข้าร่วมการสำรวจค่าจ้างเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะได้มีข้อมูลมาใช้ในการวางระบบ ปรับปรุงระบบค่าตอบแทนให้ทันต่อเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา
  • ค่าจ้างของเราควรประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ความท้าทายประการที่สามก็คือ เราควรจะออกแบบโครงสร้างค่าตอบแทนของเราอย่างไรบ้าง นอกจากเงินเดือนแล้ว เราควรมีค่าตอบแทนอื่นๆ อะไรบ้าง ที่เข้ามาเสริมสร้างแรงจูงใจในการสร้างผลงาน อาทิ โบนัสตามผลงาน Incentive หรือค่าตำแหน่ง ค่าวิชาชีพอื่นๆ ฯลฯ องค์กรประกอบของค่าตอบแทนขององค์กรเราน่าจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างจึงจะเหมาะสมกับองค์กรและพนักงานของเรามากที่สุด

  • ควรจะมีโครงสร้างเงินเดือนหรือไม่ ความท้าทายประการต่อมา ก็คือ เรื่องของโครงสร้างเงินเดือน เราควรจะมีหรือไม่ ถ้ามี เราต้องออกแบบในลักษณะใดดี แล้วเราจะบริหารโครงสร้างเงินเดือนของเราอย่างไร เมื่อไหร่ที่พนักงานเงินเดือนชนเพดาน หรือเงินเดือนตัน เราจะบริหารจัดการอย่างไร แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ขณะนี้โครงสร้างเงินเดือนของเรานั้นแข่งขันได้กับตลาด ต้องปรับปรุงเมื่อไหร่ดี

  • การเชื่อมโยงผลงานกับการให้รางวัล ความท้าทายอีกประการหนึ่งที่จะต้องทำให้ดี ก็คือ การเชื่อมผลงานของพนักงาน กับรางวัลที่จะให้ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน หรือโบนัสตามผลงาน เราจะทำอย่างไรเพื่อสามารถกระตุ้นผลงานของพนักงานโดยอาศัยระบบการให้รางวัลนี้อย่างได้ผล ปัจจุบันองค์กรเราเชื่อมโยงผลงานพนักงานกับรางวัลได้ดีแล้วหรือยัง อะไรคือปัญหา และสาเหตุมาจากอะไร ฯลฯ เพราะถ้าเราเชื่อมโยงผิด พนักงานก็จะเรียนรู้ และเปลี่ยนพฤติกรรมในการทำงานของตนเองไปในทางที่องค์กรไม่ต้องการได้เช่นกัน

  • ค่าตอบแทนของพนักงานแต่ละกลุ่มควรแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร เช่น ค่าตอบแทนของพนักงานระดับปฎิบัติการควรประกอบด้วยอะไรบ้างที่จะทำให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มที่ และมันอาจจะต้องแตกต่างกับค่าตอบแทนของพนักงานระดับวิชาชีพ รวมไปถึงค่าตอบแทนของผู้บริหารขององค์กรจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง ภารกิจหลักของแต่ละระดับแตกต่างกันอย่างไรแล้วเราจะออกแบบระบบค่าตอบแทนอย่างไร ให้สะท้อนและจูงใจให้พนักงานในแต่ละระดับทำภารกิจนั้นอย่างเต็มที่

  • สวัสดิการพื้นฐานขององค์กร ประเด็นท้าทายก็คือ หลายองค์กรแค่เพียงสวัสดิการพื้นฐานให้กับพนักงานก็ยังมองข้ามกันไป จนทำให้พนักงานเองก็ไม่อยากจะอยู่ทำงานกับองค์กร ผู้บริหารเองกลับมองว่า ก็หาใหม่ก็ได้ โดยที่ไม่เคยมองกลับมาที่องค์กรว่า เราควรจะปรับปรุงระบบสวัสดิการพื้นฐานขององค์กรเราอย่างไร ซึ่ง HR จะต้องทำให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ให้ได้

  • สวัสดิการที่ยืดหยุ่น ประเด็นท้าทายอีกเรื่องของระบบสวัสดิการก็คือ เราจะทำให้ระบบสวัสดิการของเรายืดหยุ่นได้มากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่ความต้องการของพนักงานแต่ละคน แต่ละช่วงอายุ แต่ละ Generation จะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้น ถ้าองค์กรสามารถที่จะออกแบบและวางระบบสวัสดิการที่สามารถให้พนักงานเลือกว่าจะใช้สวัสดิการใดบ้าง ก็ยิ่งตอบโจทย์ได้ตรงกับความต้องการของพนักงานมากขึ้นอีก ซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายในเรื่องของการออกแบบระบบสวัสดิการในยุคนี้

คำถามและความท้าทายเหล่านี้ยังคงต้องหาคำตอบอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพราะสถานการณ์เปลี่ยน สภาพแวดล้อมในการทำงานเปลี่ยน การทำงานเปลี่ยน ความต้องการของพนักงานเปลี่ยน ฯลฯ HR ที่ทำหน้าที่บริหารค่าตอบแทน ก็ต้องคอยปรับปรุงระบบให้ตอบโจทย์ทั้งขององค์กร และของพนักงานให้ได้ตรงที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: