ภาวะผู้นำที่ดีคือการสร้างผลลัพธ์ โดยการตัดสินใจ และต้องไม่กลัวความผิดพลาด

ผู้นำที่ดี ไม่ใช่แค่เพียงการแสดงการเป็นผู้นำ เช่น การยืนเท่ๆ การชี้นิ้วไปมา การนั่งหัวโต๊ะในที่ประชุม ฯลฯ แต่เป็นการลงมือนำทางผู้ตาม ลงมือปฏิบัติ (Execution) เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายและตามภาพวิสัยทัศน์ที่ตกลงร่วมกันไว้ และการที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวังไว้นั้น ผู้นำจะต้อง

  • กำหนดภาพเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นภาพที่ดีขึ้นกว่าวันนี้ นี่คือสิ่งที่หลายองค์กรเรียกมันว่า วิสัยทัศน์ (vision) ซึ่งต้องเป็นภาพที่ดีกว่าปัจจุบัน ต้องเป็นภาพที่ทำให้พนักงานในองค์กรรู้สึกว่า องค์กรของเรากำลังเดินไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น

  • การลงมือสร้างผลลัพธ์ (Execution) เมื่อภาพอนาคตชัดเจนแล้ว ผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่นำพนักงานในการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามภาพที่วางเอาไว้ มิฉะนั้นมันก็เป็นแค่เพียงความฝันลมๆ แล้งๆ ของผู้นำที่คุยโวโอ้อวดว่าจะสร้างนั่นสร้างนี่ให้องค์กรดีขึ้น เหมือนเป็นการสร้างภาพมายาหลอกพนักงานไปเรื่อยๆ แต่ไม่มีมาตรการ แผนงาน และไม่มีการลงมือปฏิบัติอะไรจากผู้นำเลย ดังนั้น ผู้นำที่ดีจะต้องสามารถนำพาพนักงานลงมือปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ให้ได้ บางเรื่องอาจจะต้องลงมือด้วยตนเอง เพื่อให้พนักงานเห็นเป็นตัวอย่าง บางเรื่องอาจจะเป็นการสนับสนุน สร้างบรรยากาศในการลงมือทำงานตามแผน เวลาพนักงานมีปัญหาในการทำงาน ผู้นำก็ต้องช่วยในการแก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษาเพื่อหาแนวทางในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ให้กับทีมงานให้ได้ด้วยเช่นกัน

  • กล้าตัดสินใจ ผู้นำที่ดีจะต้องกล้าตัดสินใจ แต่ต้องเป็นการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และตัดสินใจภายใต้การวิเคราะห์ และดุลพินิจที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ อีกทั้งยังต้องเป็นการตัดสินใจที่ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรและพนักงาน และตรงตามภาพเป้าหมายที่กำหนดไว้ และการตัดสินใจจะต้องทำให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นด้วย เช่น ในภาวะปกติ จะต้องตัดสินใจด้วยรูปแบบหนึ่ง และในภาวะวิกฤติก็ต้องตัดสินใจด้วยอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมีความเร่งด่วนมากกว่า อีกทั้งต้องพิจารณาผลจากการตัดสินใจอย่างถี่ถ้วนด้วยว่า จะมีผลกระทบในเรื่องอะไร ด้านใดเกิดขึ้นบ้าง และวางแนวทางในการป้องกันและบริหารจัดการผลกระทบเหล่านั้นให้ได้

  • ไม่กลัวความผิดพลาด ผู้นำที่ดีจะต้องไม่กลัวความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น คือ ไม่มัวแต่กลัวนั่นกลัวนี่ กลัวไปหมดทุกอย่าง จนสุดท้ายกลายเป็นไม่ตัดสินใจ และไม่ลงมือทำอะไรเลย เพราะความกลัวที่เกิดขึ้นเหล่านี้ ถ้าเราพิจารณาจากความจริงที่เกิดขึ้น ทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้น ล้วนแต่ต้องก่อให้เกิดผลบางอย่าง ซึ่งมีแนวโน้มอาจจะเป็นผลดี และผลเสีย อีกทั้งยังอาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดเสียหายได้ ไม่ว่าจะตัดสินใจ หรือไม่ตัดสินใจ หรือ จะลงมือทำ หรือไม่ลงมือทำ ล้วนแต่มีแน้วโน้มที่จะทำให้เกิดความผิดพลาด และความเสียหายได้เสมอ ดังนั้น ผู้นำต้องไม่กลัวความผิดพลาด แต่จะต้องพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ แล้วปรับเปลี่ยนให้ทัน ถ้าเริ่มเห็นแนวโน้มที่ไม่ค่อยจะดี ก็ต้องรีบปรับวิธีการใหม่ การลงมือทำอะไรบางอย่างมันทำให้เราเห็นผลลัพธ์ และถ้าผลที่เกิดขึ้นมันไม่ค่อยดี เราก็แก้ไขกัน ดีกว่าการไม่ลงมือทำอะไรเลยเพราะแบบนี้องค์กรก็ไม่ไปถึงไหนอยู่ดี

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ผู้นำที่ดี แตกต่างจากผู้นำที่มีแต่หัวโขน ผู้นำที่แท้จริง จะต้องแสดงให้เห็นคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น และนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีขึ้น นำพาพนักงานทุกคนในองค์กรไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น เป็นที่พึ่งให้กับพนักงานในองค์กรได้อย่างดี พนักงานเองก็ยอมรับและเชื่อมั่นว่า สามารถฝากอนาคตของตนเองไว้กับผู้นำคนนี้ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: