หน้าที่ของ People Analytic Specialist มีอะไรบ้าง

มีหลายๆ องค์กรเริ่มมีการสร้างตำแหน่งใหม่ขึ้นมาทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อตอบโจทย์ของการใช้ข้อมูลในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการวางแผน และกำหนดวิธีการบริหารจัดการ และป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ตำแหน่งนี้มีชื่อว่า People Analytic Specialist หรือบางองค์กรก็เรียกว่า HR Analytic Specialist

มีคำถามตามมาว่า แล้วตำแหน่งนี้ทำหน้าที่อะไรบ้าง เพราะไม่เคยมีงานแบบนี้เกิดขึ้นในองค์กร ผมเคยเห็นหลายองค์กรที่มีตำแหน่งนี้เกิดขึ้น พอไปสอบถามว่าทำอะไรบ้าง คำตอบที่ได้มาก็คือ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล และทำตารางข้อมูล Excel ให้เป็นข้อมูลของการบริหารทรัพยากรบุคคลส่งให้นายดู ถามต่อไปว่า แล้ววิเคราะห์อะไรหรือไม่จากข้อมูลที่ทำมา คำตอบก็คือ ไม่มีการวิเคราะห์อะไร วิเคราะห์ในที่นี้ก็คือ การพิจารณาว่าข้อมูลที่ได้มานั้น มันสื่อให้เราเห็นแนวโน้มในเรื่องอะไรบ้างในการบริหารคนขององค์กร นั่นแปลว่า ตำแหน่งใหม่นี้ ขององค์กรนี้ ทำหน้าที่แค่เพียงคนเก็บข้อมูลเท่านั้น ก็คือ Data Admin เท่านั้น ไม่ใช่ Analytic แต่อย่างใด

เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่า แล้ว ตำแหน่ง People Analytic Specialist หรือบางองค์กรก็เรียกว่า HR Analytic Specialist นั้นมีหน้าที่และความรับผิดชอบอะไรบ้าง ผมก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้มาให้อ่านกันครับ เผื่อว่าจะได้เป็นไอเดียในการไปสร้างงานให้กับตำแหน่งนี้ในองค์กร ให้เป็นตำแหน่งที่เป็นการวิเคราะห์จริงๆ

  • เป็นผู้ออกแบบ และกำหนดว่าข้อมูลอะไรบ้างทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลจะต้องมี กำหนดโครงสร้างของข้อมูล และวิธีการจัดกับ การออกแบบฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถดึงเอาข้อมูลไปใช้ได้จริงในทุกมิติของการบริหารคน

  • ระบุข้อมูลที่จะใช้ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร จะเป็นผู้ระบุข้อมูลว่า ถ้าองค์กรมีแผนธุรกิจแบบนี้ แล้วข้อมูลทางด้านคน เราจะต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อดึงออกมาวิเคราะห์เรื่องของทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจในอนาคต จะได้ทราบว่า องค์กรของเรามีความพร้อมหรือไม่อย่างไร ต้องเพิ่มเติมอะไรเกี่ยวกับการบริหารจัดการคนบ้าง เพื่อให้ธุรกิจไปได้ตามเป้าหมาย

  • ตีความ วิเคราะห์ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ โดยเน้นไปทางด้านข้อมูลทรัพยากรบุคคล เพื่อดูว่า ปัญหาของธุรกิจของเราที่เกิดขึ้นนั้น มีเรื่องของการบริหารคน หรือมีประเด็นทางด้านทรัพยากรบุคคลเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ถ้ามี จะแก้ปัญหาอย่างไรดี ก็ต้องเสนอแนวทางในการแก้ไข

  • สร้างกรอบในการวิจัย หรือวิเคราะห์ ในการเก็บข้อมูลใหม่ๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการค้นหาแนวทาง และคำตอบในการบริหารจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากเราอาจจะต้องค้นหาแนวทางใหม่ๆ ดังนั้น ตำแหน่งนี้จะต้องสร้างวิธีในการวิจัยและเก็บข้อมูลในแง่มุมใหม่ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการบริหารคนที่เอามาใช้ในการแก้ไขปัญหาขององค์กรได้

  • เป็นที่ปรึกษาทางด้านข้อมูลทรัพยากรบุคคลให้กับผู้บริหาร ผู้ที่กำหนดแผนกลยุทธ์ขององค์กร

  • ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลทรัพยากรบุคคลในแง่มุมต่างๆ ในองค์กรเอง เพื่อนำมากำหนดนโยบายใหม่ๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร วิเคราะห์ข้อได้เปรียบ ข้อจำกัด ความเสี่ยงต่างๆ ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา และนำไปประกอบกับแผนธุรกิจขององค์กรว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

  • ปรับเปลี่ยน พัฒนา ปรับปรุง วิธีการจัดเก็บ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ

ข้างต้นก็เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบหลักๆ ของตำแหน่ง People Analytic Specialist หรือ HR Analytic Specialist ที่ควรจะทำ จะเห็นว่า ไม่ใช่แค่เพียงการเก็บข้อมูลเท่านั้น แต่จะต้องเน้นไปที่การวิเคราะห์ การตีความ การวางแนวทาง นโยบายในการบริหารคน โดยตีความและวิเคราะห์จากข้อมูลที่เรามีอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อ นำเอาระบบบริหารทพรัยากรบุคคลมาช่วยในการสนับสนุนธุรกิจขององค์กรให้ไปสู่เป้าหมายได้อย่างตรงประเด็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: