HR Business Partner (HRBP) มีบทบาทหน้าที่อย่างไรกันแน่

ยังมีความสับสนกันมากในหลายๆ องค์กรที่เริ่มหันมาใช้คำว่า HRBP แทนตำแหน่ง HR Officer กัน บางองค์กรเห็นว่า คนอื่นเขาใช้กัน เราก็น่าจะใช้คำนี้บ้าง บางองค์กรก็ใช้เพราะว่าบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งนี้จริงๆ องค์กรของท่านล่ะครับใช้ชื่อตำแหน่งนี้เพราะทำงานเป็น Partner จริงๆ หรือแค่เพียงเห็นคนอื่นเขาใช้ก็เลยใช้กันบ้าง ทั้งๆ ที่หน้าที่และความรับผิดชอบ ก็เหมือนกับ HR Officer ที่เคยๆ ทำกัน

ก็เลยมีการตั้งคำถามกันว่า แล้ว HRBP ตัวจริงเสียงจริง เขามีบทบาทหน้าที่อะไรกันแน่ ผมก็เลยเอานิยามในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของ HRBP มาเล่าสู่กันฟัง อ้างอิงนิยามนี้จาก CIPD ซี่งเห็นเว็บไซต์ความรู้และงานวิจัยทางด้าน HR ของประเทศอังกฤษ

HRBP ทำอะไร มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้าง

คนที่ทำหน้าที่ในตำแหน่ง HR Business Partner จะต้องทำงานร่วมกับผู้จัดการสายงาน และผู้บริหารขององค์กร รวมถึงกลุ่มพนักงานที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยสร้างความสามารถของทรัพยากรบุคคลในองค์กร ช่วยผู้บริหารในการวางแผนกลยุทธ์ วางแผนการปฏิบัติการในเรื่องของการบริหารคนในองค์กร เพื่อให้คนในองค์กรสามารถที่จะสร้างผลงานได้อย่างดี รวมทั้งมีขวัญและกำลังใจในการทำงานกับองค์กรต่อไปในระยะยาว

HRBP จะต้องช่วยขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ขององค์กรในมุมของการบริหารคนให้ได้ เช่น ถ้าธุรกิจบอกว่า ปีนี้จะต้องเน้นไปที่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า HRBP ก็จะต้องวางกลยุทธ์และแผนงานในด้านต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งสร้างกิจกรรมต่างๆ ในองค์กรเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนทุกระดับในองค์กรมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่ว่านี้ให้ประสบผลสำเร็จให้ได้

HRBP จะต้องมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี จะต้องเป็นผู้ที่ประสานและสร้างสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานกับผู้จัดการทุกระดับ และกับทีมงาน และพนักงานทุกคนในองค์กรให้ได้ เพราะเขาเป็นคนที่ต้องสร้างกิจกรรม และขอความร่วมมือจากผู้จัดการ และผู้บริหารทุกคนในองค์กร ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของตนเองภายใต้แนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อให้กลยุทธ์ขององค์กรประสบความสำเร็จให้ได้

นอกจากนี้ HRBP ยังต้องเป็นคนที่มีความสามารถเชิงวิเคราะห์ข้อมูลในการบริหารคนขององค์กรด้วย สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของพนักงานที่เกิดขึ้นในการทำงานประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการมาทำงาน การขาดลา มาสาย การขาดงาน การลาป่วย ข้อมูลการสรรหา คัดเลือก การพัฒนา ฯลฯ สามารถวิเคราะห์ และพยากรณ์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในการบริหารจัดการคนขององค์กรได้อย่างแม่นยำจากข้อมูลที่ได้มา ซึ่งสามารถวางแผนเพื่อป้องกันปัญหาอันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างดี

โดยสรุปแล้วบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของ HRBP มีดังต่อไปนี้

  • พบปะ พูดคุย และประสานงาน กับผู้บริหาร ผู้จัดการ พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์กร เพื่อรับทราบและรับรู้ข้อมูล และความต้องการ เกี่ยวกับปัญหา และความท้าทายในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่เกิดขึ้นในองค์กร
  • ให้คำแนะนำเชิงปฏิบัติการได้จริง ในเรื่องของการบริหารคน และปรับโครงสร้างการบริหารคนขององค์กร รวมถึงการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์ขององค์กร
  • เอาความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลขององค์กรที่มีอยู่ออกมาให้ได้ รวมทั้งวางแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขปัญหาทางด้านการพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถของคนในองค์กร เพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจดำเนินการได้ตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ในแต่ละช่วงเวลาได้
  • สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างแรงจูงใจให้กับบุคคลต่างๆ ในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้นำ ผู้จัดการ พนักงาน ฯลฯ ให้ประสานทำงานกันอย่างราบรื่น
  • เป็นจุดศูนย์กลางของการบริหารจัดการคนในองค์กร เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล พยากรณ์แนวโน้มในการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัด ปัญหาในการบริหารคนในองค์กร และวางแนวทาง ระบบงานใหม่ๆ ในการบริหารคนเพื่อทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้
  • ตั้งคำถาม และประเด็นของความท้าทายใหม่ๆ ในการบริหารคนให้กับผู้บริหาร และผู้นำขององค์กร เพื่อให้มองเห็นฐานรากของการบริหารคนในแต่ละช่วงเวลา รวมทั้งวางแนวทางในการพัฒนาผู้บริหารในเรื่องมุมมองของการบริหารคนในองค์กร

ข้างต้นคือบทบาทหน้าที่หลักๆ ของคนที่จะเป็น HRBP ตัวจริงให้กับองค์กร ข้อสังเกตที่เห็นชัดๆ ก็คือ จะต้องเป็นคนที่รู้แผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจนอีกคนหนึ่ง และยังต้องสามารถคิดต่อยอดในเรื่องระบบการบริหารคน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรให้ได้ แปลว่า HRBP จะต้องมีความรู้ทางด้านธุรกิจ แผนธุรกิจ การวางแผนกลยุทธ์ และที่สำคัญจะต้องรู้ระบบขั้นตอน และแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระบบตั้งแต่การวางแผนอัตรากำลังคน ไปจนถึง การเกษียณอายุพนักงานเลยทีเดียว

นอกจากนั้นทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านการบริหารคน ก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้อย่างยิ่ง จะต้องรู้จักวางระบบการเก็บข้อมูลทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมา สังเกตและสามารถมองเห็นมุมมอง หรือแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อนำเอาข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สามารถบรรลุแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ได้อย่างดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: