อยากให้ผลงานพนักงานออกมาดี อย่าลืมทำสิ่งต่อไปนี้

ในการบริหารองค์กรให้เกิดผลงานที่ดีนั้น สิ่งที่จะต้องทำก็คือการทำให้พนักงานแต่ละคนทำผลงานที่ดีให้ได้ก่อน เมื่อพนักงานทุกคน หรือ พนักงานส่วนใหญ่ สร้างผลงานที่ดี ผลงานเหล่านั้นก็จะทำให้องค์กรมีผลงานที่ดีตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้

โดยทั่วไปในการบริหารบริษัท เป้าหมายขององค์กรที่ต้องการบรรลุมักจะเริ่มต้นมาจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเป็นคนวางแผน และกำหนดเป้าหมายว่าในแต่ละปีเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จบ้าง โดยในบางองค์กรก็มีการกำหนดวิสัยทัศน์ 3 ปี 5 ปี โดยมีการแตกเป้าหมาย 5 ปี ออกมาเป็นแผนระยะสั้นคือ  1 ปี แผนการทำงานเหล่านี้ จะไม่มีทางสำเร็จได้เลย ถ้าผู้บริหารไม่พยายามทำให้พนักงานแต่ละระดับ และแต่ละคน ทำผลงานของตัวเองให้ดีเสียก่อน ผลงานของบริษัท ก็ไม่มีทางดีไปได้เลย เพราะผู้บริหารคนเดียว ยังไงก็ไม่สามารถสร้างผลงานตามที่ตนเองต้องการได้ทั้งหมด

ดังนั้น การที่เราต้องการให้องค์กรของเราประสบความสำเร็จให้ได้ดั่งที่เราตั้งเป้าหมายไว้ สิ่งที่จะต้องทำให้ได้ก็คือ การส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีให้ได้ แล้วปัจจัยอะไรบ้าง ที่จะทำให้พนักงานสามารถทำผลงานให้ดีได้ตามที่องค์กรต้องการ

  • บอกเป้าหมาย และความคาดหวังของงานที่ทำ คนที่เป็นหัวหน้างาน ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งอะไร ระดับใดก็ตาม เมื่อมีลูกน้องต้องบริหาร และอยากให้ลูกน้องทำผลงานให้ดีตามที่เราต้องการได้นั้น สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือ ต้องบอกเป้าหมายและความคาดหวังของผลงานที่เราต้องการให้พนักงานทำให้ได้ในแต่ละปี พนักงานส่วนใหญ่ที่ทำผลงานออกมาไม่ได้ดั่งใจหัวหน้า หรือไม่ได้ตามเป้าหมายที่หัวหน้าต้องการ มีสาเหตุอันแรกเลย ก็คือ มาจากการที่หัวหน้าไม่เคยบอกความคาดหวังผลงาน ไม่เคยบอกว่า ในปีนี้จะต้องทำผลงานสักเท่าไหร่ อย่างไร ปล่อยให้พนักงานทำงานไปตามขั้นตอนเรื่อยๆ พนักงานเองก็ไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่าเขาต้องทำอะไร อย่างไร เพื่อที่ให้ผลงานออกมาดี ดังนั้น ถ้าเราต้องการให้พนักงานสร้างผลงานออกมาให้ดี ตามที่เราต้องการ สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำก็คือ การเรียกพนักงานแต่ละคนมาคุย และบอกถึงความคาดหวังผลงาน บอกถึงตัวชี้วัดผลงานที่ต้องการให้พนักงานทำให้ได้ โดยตัวชี้วัดผลงานเหล่านี้ จะต้องมีความเชื่อมโยงกับตัวชี้วัดผลงานขององค์กรด้วย และต้องบอกให้พนักงานทราบว่า ผลงานของเขานั้น ไปมีส่วนทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร ทำให้พนักงานรู้สึกได้ว่า เขามีส่วนสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้ เขาก็จะรู้สึกถึงความหมายของงานที่ทำ แรงจูงใจในการทำผลงานที่ดีก็จะเกิดขึ้นครับ

  • ให้ Feedback ผลงานแก่พนักงาน เรื่องถัดมาที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ ถ้าท่านต้องการให้พนักงานทำผลงานที่ดี ก็คือ การสื่อสารเรื่องของความคืบหน้าของผลงานของพนักงานให้ตัวพนักงานเองได้ทราบว่า ตนเองทำงานสำเร็จไปได้ถึงไหนบ้างในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเรื่องนี้จะเชื่อมต่อจากข้อแรกก็คือ เมื่อเราได้บอกและแจ้งเป้าหมายและความคาดหวังแก่พนักงานแล้ว ทุกๆ เดือน เป็นอย่างน้อย หัวหน้าแต่ละคนจะต้องมีการพูดคุยเรื่องผลงานกับลูกน้องแต่ละคน โดยเอาเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลงานมาเทียบกับผลงานจริงที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และให้ Feedback กับพนักงานว่า ดี ไม่ดี อย่างไร ต้องพัฒนาอะไรต่อบ้างในเดือนถัดไป เพื่อทำให้ผลงานออกมาอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบรรลุเป้าหมายผลงานได้ตอนปลายปี

  • สอนงาน และให้คำแนะนำแก่พนักงาน หลังจากที่มีการ Feedback พนักงานไปเรียบร้อยในแต่ละช่วงเวลาแล้ว ถ้าหัวหน้าเองรับรู้ได้ว่า พนักงานเองยังมีปัญหาเรื่องของการขาดความรู้ ขาดทักษะ และความสามารถบางอย่างในการสร้างผลงาน สิ่งที่หัวหน้าจะต้องทำต่อก็คือ การสอนงาน และให้คำแนะนำแก่พนักงานคนนั้นด้วยตนเอง เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานได้ตามที่เราต้องการ หรือสามารถแก้ไขปัญหาการทำงานได้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป้าหมายผลงานที่กำหนดไว้นั้น สามารถบรรลุได้นั่นเอง

  • วางแผนพัฒนาพนักงานในระยะยาว เมื่อหัวหน้าพบว่าพนักงานมีปัญหาในการทำงาน และสร้างผลงานในระยะยาว สิ่งที่จะต้องทำต่อก็คือ การวางแผนร่วมกับพนักงาน เพื่อพัฒนาพนักงานคนนั้นในระยะยาว วางแผนกันให้ชัดเจนไปเลยว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า พนักงานคนนั้นจะต้องมีทักษะอะไรที่ดีขึ้น เพื่อที่จะได้สร้างผลงานที่ยากขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง

  • วางระบบการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง เรื่องสุดท้ายที่องค์กร และหัวหน้างานทุกระดับจะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือ การสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานแต่ละคน เพื่อให้เขามีพลัง มีความมุ่งมั่น ที่จะทำผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องให้ได้ ซึ่งในการสร้างแรงจูงใจนี้ จะต้องทำทั้งในส่วนขององค์กรเอง ไม่ว่าเป็นระบบการให้โบนัส และการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน จะต้องสะท้อนผลงานจริงๆ และหัวหน้างานเองก็จะต้องสร้างแรงจูงใจควบคู่กันไปด้วย โดยการให้คำชื่นชม และการให้ความสำคัญกับพนักงานแต่ละคน เพื่อทำให้พนักงานแต่ละคนรู้สึกว่า ได้รับการยอมรับจากหัวหน้าของตน แรงจูงใจในการทำงานก็จะเกิดขึ้นตามมา

ด้วย 5 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น เป็นขั้นตอนที่ผมเองได้พิสูจน์ด้วยตนเองมาแล้ว กับลูกน้องของตน ในการที่ทำให้ลูกน้องทำผลงานที่ดีอย่างที่เราคาดหวัง และจริงๆ ก็เป็นวิธีการที่ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรเลย ขอแค่เพียงหัวหน้างานแต่ละคนต้องมีวินัยในตนเอง และต้องมีภาวะผู้นำอย่างแท้จริง

ประเด็นที่เป็นหัวใจในการทำให้พนักงานสร้างผลงานที่ดีได้นั้น ไม่ได้อยู่ที่รางวัลตอบแทนเลยครับ กลับกลายเป็นว่าอยู่ที่การสื่อความของหัวหน้านี่แหละครับ สื่อตั้งแต่เรื่องของเป้าหมายก็ต้องสื่อให้ชัดเจน พอทำผลงานออกมาในแต่ละเดือน ก็ต้องสื่อสารให้ชัดเจนอีกว่า อะไรดี อะไรไม่ดี อะไรต้องปรับปรุงบ้าง ฯลฯ จากนั้น การสอนงาน ก็ต้องสื่อสารอีกเช่นกัน ต้องสอนรู้เรื่อง และสุดท้ายการที่จะสร้างแรงจูงใจระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องให้ได้ใจกันนั้น ก็อยู่ที่การสื่อสาร การให้คำชม และการแสดงความจริงใจ และการยอมรับในผลงานของพนักงานนั่นเอง

ไม่ยากครับถ้าอยากจะทำให้พนักงานสร้างผลงานที่ดี เพียงแต่หัวหน้าอาจจะต้องทำงานหนักหน่อยครับ แต่มันก็คุ้มสุดๆ ครับผม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: