การบริหารผลงาน มันคืออะไรกันแน่ และทำอย่างไรให้ได้ผล (ตอนที่ 1)

ปัจจุบันเรื่องของการบริหารผลงานมีหลายองค์กรที่นำเข้ามาใช้ บางองค์กรก็เข้าใจแนวคิดและหลักการอย่างถูกต้อง และใช้งานได้อย่างถูกต้อง บางองค์กรก็ยังมีความสับสบระหว่างการประเมินผลงาน กับการบริหารผลงาน คือ บอกกับพนักงานว่าเราใช้ระบบบริหารผลงาน แต่ทำไมมันยังเหมือนกับระบบการประเมินผลงานแบบเดิมที่บริษัทเคยใช้

ซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่หลายๆ องค์กรเข้าใจผิดในเรื่องของการบริหารผลงาน ก็คือ เข้าใจว่า การบริหารผลงานกับการประเมินผลงานนั้นเป็นเรื่องเดียวกัน และจะพยายามนำเอาระบบบริหารผลงานมาใช้ในการปรับปรุงระบบประเมินผลงานขององค์กรใหม่ ซึ่งข้อเท็จจริงนั้น มันก็มีส่วนถูกอยู่ เพียงแต่ถูกไม่หมด คำว่าระบบบริหารผลงานนั้นกินความหมายที่กว้างกว่าคำว่า ประเมินผลงานอย่างชัดเจน

คำว่าบริหารผลงานนั้น เป็นคำที่กินความหมายรวมไปถึงความสำเร็จขององค์กรด้วย เนื่องจากทุกองค์กรล้วนต้องการความสำเร็จตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ ดังนั้นการบริหารผลงานก็คือ การบริหารผลการทำงานขององค์กร เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้นั่นเอง

การบริหารให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ จริงๆ ก็คือ การบริหารพนักงานทุกคนให้ทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด เมื่อพนักงานทุกคนสามารถทำงานได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ ทุกหน่วยงานก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ เมื่อทุกหน่วยงานบรรลุเป้าหมายของตน นั่นก็แปลว่าองค์กรก็บรรลุเป้าหมายได้อย่างแน่นอน นี่คือ ความหมายง่ายๆ ของคำว่า “บริหารผลงาน” แต่ในชีวิตจริง การบริหารผลงานทำได้ยากทีเดียวครับ

ความหมายของคำว่า บริหารผลงาน อย่างเป็นทางการที่เขียนโดย Michael Armstrong เขาได้ให้ความหมายไว้ว่า

“การบริหารผลงาน คือ กระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ที่มุ่งทำให้ทั้งองค์การและบุคลากร  ทำงานบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย   โดยการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององค์การ หน่วยงาน และพนักงานแต่ละคน  และพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในทุกระดับ”

หรือนักวิชาการอีกคนที่ชื่อว่า Aguinis ก็ได้ให้ความหมายไว้ว่า

“continuous process of identifying, measuring, and developing the performance of individuals and teams and aligning performance with the strategic goals of the organization”

อ่านแล้วก็ตีความเป็นไทยๆ ได้ว่าเป็นกระบวนการต่อเนื่องในการพัฒนาผลงานของพนักงาน หน่วยงาน และองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยเน้นไปที่การกำหนดเป้าหมายขององค์กรให้มีความสอดคล้องกันในทุกระดับ ตั้งแต่เป้าหมายระดับองค์กร ถ่ายลงสู่เป้าหมายของหน่วยงาน และลงสู่เป้าหมายบุคคล และนอกจากนั้นก็จะเน้นไปที่การพัฒนาทักษะ และความสามารถของพนักงาน เพื่อให้เขาทำงานได้ตามเป้าหมายทีกำหนด

ใครที่ทำผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ก็จะต้องได้รับการพัฒนาจนสามารถทำงานได้ เพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ไม่ใช่ใครทำไม่ได้ ก็ลงโทษ หรือไล่ออกทันที แบบนี้ไม่ใช่เป้าหมายของระบบบริหารผลงาน

ดังนั้นระบบบริหารผลงานจึงเกิดวงจรในการบริหารผลงานขึ้นมาซึ่งหลักๆ จะประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนก็คือ

  • การวางแผนผลงาน ก็คือ การกำหนดเป้าหมายผลงาน แผนงานต่างๆ ให้ชัดเจนระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องในทุกระดับ
  • การทบทวนผลงาน ให้ผลสะท้อนกลับ การสอนงาน ก็คือ การพัฒนาพนักงานแต่ละคนให้สามารถทำงานให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดร่วมกันไว้ตั้งแต่ต้นปี
  • ประเมินผลงาน ช่วงปลายปี ก็จะนำเอาเป้าหมายที่กำหนด มาเปรียบเทียบกับผลงานจริงที่ออกมา เพื่อหาจุดที่จะต้องพัฒนาต่อไป และนำผลที่ได้ไปกำหนดเป้าหมายผลงานในปีถัดไป

(มีต่อตอนที่ 2)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: