Competency ถ้าทำโดยผู้บริหารไม่ใส่ใจ จะไม่มีประโยชน์

ปัจจุบันนี้ผมว่า ใครที่ทำงานด้าน HR คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักคำว่า Competency แทบจะทุกองค์กรจะมีการกำหนด Competency ไว้ เพื่อที่จะใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การพัฒนาพนักงาน การประเมินผลงาน การบริหารค่าตอบแทน ฯลฯ แต่ทำไมบางองค์กรถึงทำ Competency ขึ้นมาแล้ว แต่กลับใช้ไม่ได้ผล อ่านเพิ่มเติม “Competency ถ้าทำโดยผู้บริหารไม่ใส่ใจ จะไม่มีประโยชน์”

การจะเลิกจ้างพนักงานในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ต้องคิดให้ดี

ช่วงนี้ได้ข่าวการเลิกจ้างพนักงานมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพิษ Covid19 ซึ่งลุกลามจากเรื่องไวรัส มาสู่เศรษฐกิจโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ลูกค้าซื้อน้อยลง โรงงานก็ต้องผลิตน้อยลง และเมื่อลดกำลังการผลิตลง การลดพนักงานก็เลยต้องตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อ่านเพิ่มเติม “การจะเลิกจ้างพนักงานในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ ต้องคิดให้ดี”

เราทำ Performance Calibration กันไปทำไม

หลายองค์กรเมื่อประเมินผลงานพนักงานผ่านระบบไปเรียบร้อยแล้ว ในบางระดับของพนักงาน มีความจำเป็นที่จะต้องทำการสอบเทียบผลการประเมินกันอีกที หรือที่ภาษาอังกฤษ เรียกกันว่า Performance Calibration นั่นเอง อ่านเพิ่มเติม “เราทำ Performance Calibration กันไปทำไม”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑