Well-Being ที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีผลกับผลงานของพนักงานอย่างไร

ยุคนี้การแข่งขันในการว่าจ้างคนเก่ง การเก็บรักษาคนเก่ง  ๆ ไว้กับองค์กร ทวีความรุนแรงมากขึ้น ผลจากการที่มีพนักงานลาออกมากมายหลังโควิด ทำให้องค์กรและผู้บริหารต่างหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานมากขึ้น เพราะเป็นทางเดียวที่จะทำให้พนักงานอยากอยู่ทำงานกับองค์กรไปนาน ๆ

อ่านเพิ่มเติม “Well-Being ที่ดีควรประกอบด้วยอะไรบ้าง และมีผลกับผลงานของพนักงานอย่างไร”

ยุคแห่ง Well-Being ของพนักงาน องค์กรต้องให้ความสำคัญมากขึ้น

Well-Being หรือแปลเป็นไทยว่า ความผาสุก ความเป็นอยู่ที่ดี หรือความสุขในการทำงาน เป็นอีกคำหนึ่งที่มีหลายๆ คนพูดถึงมากในแวดวงของการบริหารงานบุคคล มีงานวิจัยในเรื่องนี้เกิดขึ้นมาในต่างประเทศ ที่ต้องการพิสูจน์ว่า ถ้าพนักงานมีความเป็นอยู่ที่ดี รู้สึกดีในการทำงาน แล้วผลงานจะออกมาเป็นอย่างไร ซึ่งผลจากการวิจัยก็ค่อนข้างชัดเจนมากกว่า ผลงานของพนักงานที่มีความสุขในการทำงานนั้นจะออกมาดีมาก จนถึงโดดเด่นเลยทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม “ยุคแห่ง Well-Being ของพนักงาน องค์กรต้องให้ความสำคัญมากขึ้น”

ความสำคัญ และองค์ประกอบของ Employee wellbeing ที่ดี

คำว่า Employee Wellbeing มีขึ้นมานานกว่า 10 ปีแล้ว แต่ช่วงแรกๆ เป็นเหมือนแนวคิดที่อาจจะยังไม่ค่อยมีองค์กรใดที่ให้ความสนใจ และให้ความสำคัญมากนัก เนื่องจากในยุคสิบปีที่แล้ว สภาพแวดล้อมในการทำงานอาจจะยังไม่เครียดขนาดทุกวันนี้ การทำงานส่วนใหญ่ก็อยู่แต่ในพื้นที่ของบริษัท ซึ่งบริษัทเองก็มองว่าตนเองก็มีการจัดระบบสวัสดิการด้านต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างดีแล้ว

อ่านเพิ่มเติม “ความสำคัญ และองค์ประกอบของ Employee wellbeing ที่ดี”

สวัสดิการด้าน Well-Being ที่น่าสนใจที่องค์กรจัดให้กับพนักงานในช่วงปี 2020-2021

จากงานสำรวจสวัสดิการที่ชื่อว่า คือ Health and wellbeing at work 2021 ของ CIPD ที่เพิ่งออกมาในเดือนเมษายนที่ผ่านมา นอกจากประเด็นมาตรการทางด้านการบริหารจัดการพนักงานและการทำงานที่มีผลกระทบมาจาก Covid19 แล้ว ก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือ การจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงาน (Well-Being) ว่าในปี 2020-2021 ที่โควิดกำลังระบาดนั้น องค์กต่างๆ ทั่วโลกเขาจัดสวัสดิการด้านนี้ให้กับพนักงานอย่างไรบ้าง ก็เลยนำมาให้อ่านกัน

อ่านเพิ่มเติม “สวัสดิการด้าน Well-Being ที่น่าสนใจที่องค์กรจัดให้กับพนักงานในช่วงปี 2020-2021”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑