การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง และพนักงานปฏิบัติจริง

ผู้บริหารระดับสูงของทุกองค์กรต่างก็อยากที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และฝังรากลึกลงไปในวิถีการทำงานของพนักงานทุกคนทุกระดับ แต่ทำไมบางองค์กรถึงสร้างแทบไม่ได้เลย ทั้งๆ ที่บางองค์กรสามารถสร้างวัฒนธรรมที่ดีในการทำงานได้อย่างฝังรากลึก อ่านเพิ่มเติม “การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นจริง และพนักงานปฏิบัติจริง”

ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้เปลี่ยนได้โดยการเขียนแปะบอร์ดไว้

องค์กรของท่านมีค่านิยมอย่างไร และมีวัฒนธรรมองค์กรอย่างไร ท่านตอบได้หรือไม่ครับ พอพูดถึงเรื่องของค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ก็มีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ หลายองค์กร ต่างก็พยายามที่จะสร้างค่านิยมขององค์กรขึ้นมา ว่าองค์กรของเรานั้นจะต้องยึดหลักค่านิยมอันนี้ในการทำงาน และจากค่านิยมดังกล่าว ก็จะพัฒนาต่อยอดกันไปเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของเราต่อไป อ่านเพิ่มเติม “ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ไม่ได้เปลี่ยนได้โดยการเขียนแปะบอร์ดไว้”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑