Active Learning แนวทางในการเรียนรู้อย่างเข้าใจลึกซึ้งและรวดเร็ว

ในโลกที่ทุกอย่างเร็วขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ ความต้องการในการสร้างผลลัพธ์ของการทำงานก็ต้องเร็วขึ้นด้วยเช่นกัน ก็เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รอไม่ได้ การทำงานก็เลยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วด้วยเช่นกัน พอทุกอย่างมันเร็วขึ้น เราก็เริ่มคาดหวังว่า แล้วคนเราจะเรียนรู้ให้เร็วขึ้นได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “Active Learning แนวทางในการเรียนรู้อย่างเข้าใจลึกซึ้งและรวดเร็ว”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑