Employee Experience ไม่ใช่ทำแค่เรื่องใหญ่ๆ เรื่องเล็กน้อย ก็มีความสำคัญ

เวลาพูดถึงคำว่า Employee Experience เรามักจะมองแต่ประเด็นใหญ่ๆ เช่น ระบบ HR ตั้งแต่ต้นทาง จนปลายทางที่พนักงานเข้ามาทำงานแล้วจะต้องผ่านระบบต่างๆ หรือ มักจะมองไปที่ผู้จัดการที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้กับพนักงาน หรือ มองไปที่ผู้นำองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ฯลฯ ที่จะทำให้พนักงานได้พบกับประสบการณ์ที่ดีในการทำงาน

อ่านเพิ่มเติม “Employee Experience ไม่ใช่ทำแค่เรื่องใหญ่ๆ เรื่องเล็กน้อย ก็มีความสำคัญ”

Employee Experience สร้างได้ แต่ต้องช่วยกันทั้งองค์กร

คำว่า Employee Experience ในยุคนี้ถือได้ว่า เป็นคำที่เริ่มนำมาใช้งานจริงกันมากขึ้น องค์กรและผู้บริหารระดับสูงเริ่มมีความใส่ใจในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลมากขึ้น และมองเห็นความสำคัญของความรู้สึกของพนักงานที่เข้ามาทำงานในองค์กร ว่าจะสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานของตนเองได้อย่างไร

อ่านเพิ่มเติม “Employee Experience สร้างได้ แต่ต้องช่วยกันทั้งองค์กร”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑