ผู้บริหารมองพนักงานเป็นอย่างไร พนักงานก็จะเป็นอย่างนั้น

มุมมองของผู้บริหารในการบริหารคนนั้น มีอยู่หลายมุม แต่มุมมองหลักๆ ก็คือสามารถแยกได้อยู่ 2 มุมมอง ตามทฤษฎีของ McGregor ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาที่สร้างทฤษฎี X Y ขึ้นมา อ่านเพิ่มเติม “ผู้บริหารมองพนักงานเป็นอย่างไร พนักงานก็จะเป็นอย่างนั้น”

จะสรรหาคัดเลือกพนักงานให้ตรง ต้องสร้าง Recruitment Mindset ร่วมกัน

ทุกคนที่ทำหน้าที่ในการสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานในองค์กรนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีทัศนคติและมุมมองต่อการสรรหาคัดเลือกที่ถูกต้อง ต้องเข้าใจเจตนารมณ์ของการสรรหาคัดเลือกอย่างแท้จริง จึงจะทำให้เราสามารถสรรหาคัดเลือกพนักงานได้ตรงกับคุณสมบัติที่เราต้องการ อ่านเพิ่มเติม “จะสรรหาคัดเลือกพนักงานให้ตรง ต้องสร้าง Recruitment Mindset ร่วมกัน”

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑