พนักงานในองค์กรของเรา ทราบ และมองเห็นเป้าหมายขององค์กรไปในทางเดียวกันหรือไม่

ในการที่จะบริหารองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายหรือแผนงานที่ต้องการนั้น ผู้บริหารระดับสูงเพียงคนเดียวไม่มีทางทำได้อย่างแน่นอน จะต้องอาศัยพนักงานในทุกระดับ และทุกคนในองค์กรที่จะร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนด โดยทั่วไปทุกองค์กรในปัจจุบันมักจะมีการกำหนดแผนกลยุทธ์เพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง ในแต่ละปีจะมีการประชุมผู้บริหารเพื่อที่จะวางแผนกลยุทธ์เหล่านี้ คำถามก็คือ หลังจากที่กลับจากประชุมกันแล้ว แผนกลยุทธ์ที่วางไว้นั้น มีการนำมาถ่ายทอดต่อไปยังพนักงานในทุกระดับหรือไม่ หรือทิ้งไว้ในห้องประชุมเท่านั้น

จากประสบการณ์ที่ทำระบบบริหารผลงาน และช่วยบริษัทต่าง ๆ ในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ ได้เคยถามผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงาน โดยแยกกลุ่มกัน แต่ถามคำถามเดียวกันว่า เป้าหมายขององค์กรคืออะไร คำตอบที่ได้มาไม่เหมือนกันเลย อาจจะมีคล้าย ๆ กันอยู่บ้าง บางคน ก็นิ่งเงียบ และตอบไม่ได้ ยิ่งถามลึกลงไปว่า เป้าหมายปีนี้ของบริษัทเราจะต้องบรรลุผลลัพธ์อะไรบ้าง และตัวเลขที่ต้องไปให้ถึงคือเท่าไหร่ ยิ่งมีน้อยคนมากที่ตอบคำถามนี้ได้

นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้การบริหารผลงานขององค์กรมีปัญหาตามมาทันที พนักงานมองไม่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน หรือถ้าเห็น ก็เห็นแบบไม่ตรงกันทั้งหมด สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ องค์กรจะไปสู่เป้าหมายนั้นได้ยากกว่า และช้ากว่านั่นเอง

มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งจากนักเขียนและที่ปรึกษาที่ชื่อ William Schiemann เขาได้ศึกษาว่าพนักงานในองค์กรนั้นมีความเข้าใจและรู้แผนกลยุทธ์ขององค์กรสักแค่ไหน ผลการวิจัยออกมาชัดเจนว่า พนักงานเพียง 14% เท่านั้นที่รู้และเข้าใจแผนธุรกิจของบริษัท นอกนั้นไม่รู้เรื่องเลยว่ามีแผนอะไรแบบนี้ด้วยหรือ ที่รู้ก็คือแค่ทำงานไปวันๆ ตามที่นายสั่งก็พอ

ผลก็คือการบริหารองค์กรก็ไม่สามารถไปได้สักเท่าไหร่ ผู้บริหารก็เหนื่อยเพราะมัวแต่หาทางที่จะทำให้ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น แต่พนักงานกลับไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย สาเหตุหลักก็คือไม่มีการสื่อสารเรื่องแผนธุรกิจให้กับพนักงานได้รับทราบกันเลยนั่นเอง

ดังนั้นแนวทางในการบริหารธุรกิจที่จะทำให้ธุรกิจของเราไปสู่เป้าหมายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นก็คือ

  • จะต้องมีการสื่อสารเป้าหมาย แผนงาน และแผนกลยุทธ์ให้กับพนักงานได้รับทราบ รวมทั้งจะต้องทำให้พนักงานทราบด้วยว่า งานของตนเองนั้นมีส่วนอย่างไรในการที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ไม่ใช่เก็บเรื่องของแผนกลยุทธ์ไว้เป็นแค่เรื่องของผู้บริหารเท่านั้น ทำแบบนี้องค์กรก็ไม่มีทางไปสู่ความสำเร็จได้
  • มีการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรลงสู่เป้าหมายของหน่วยงาน และลงสู่เป้าหมายของตำแหน่งงานของพนักงานแต่ละคน ซึ่งระบบนี้ก็เป็นระบบการจัดทำ KPI ที่ถูกต้องที่สุด เพราะเป็นการทำให้พนักงานทุกคนมีเป้าหมายการทำงานที่มุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรได้ พนักงานทุกคนทุกระดับ จะต้องเอาเป้าหมายขององค์กร หน่วยงานมาเป็นที่ตั้ง และกำหนดเป้าหมายในการทำงานของตนเองให้สอดคล้องกับเป้าหมายของหน่วยงานและองค์กรให้ได้ ต้องรู้ว่า งานที่ตนเองทำอยู่นั้น สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างไร ถ้าตอบคำถามนี้ไม่ได้ แสดงว่า ไม่จำเป็นต้องมีงานนี้ในองค์กรของเรา
  • มีการพัฒนาพนักงานทั้งในด้านผลงาน และพฤติกรรมการทำงาน โดยการพัฒนาพนักงานจะต้องเน้นไปที่ความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่มุ่งทำให้งานสำเร็จ โดยเฉพาะ เป้าหมายของงานที่ตนเองได้รับมา หรือกล่าวในอีกนัยหนึ่งก็คือ จะต้องช่วยทำให้พนักงานสามารถทำงานให้บรรลุผลงานที่ตั้งเป้าไว้ให้ได้ ไม่ใช่ปล่อยปละละเลย และทำให้เป้าหมายที่กำหนดไว้นั้น เป็นแค่เพียงตัวเลขที่ตั้งไว้เท่ๆ ว่าองค์กรเราก็มี แต่ไม่ได้ใช้ในการบริหารจริงๆ
  • มีการให้รางวัลผลงานที่เหมาะสม หลังจากที่พนักงานได้ช่วยกันทำงาน สร้างผลงานให้กับองค์กรจนได้ตามแผนธุรกิจ หรือแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้แล้วสิ่งที่จะต้องทำต่อก็คือ จะต้องมีการสร้างระบบการให้รางวัล เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นแรงจูงใจของพนักงานให้มีอย่างต่อเนื่อง ใครที่ทำผลงานได้ดี ก็ต้องได้รางวัลตอบแทนที่แตกต่างจากพนักงานที่มีผลงานไม่ดี และส่งเสริมพนักงานที่มีผลงานที่ดีให้เติบโตในองค์กรต่อไปได้อย่างดี ถ้าทำแบบนี้ พนักงานก็จะยิ่งมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ลองพิจารณาการบริหารองค์กรของท่านเองดูก็ได้นะครับ ถ้าเรายังไม่สามารถไปได้ตามแผนที่เรากำหนดไว้ได้ ย่อมจะมีสาเหตุมาจากข้อใดข้อหนึ่งข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้ว

การที่จะทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมายให้ได้นั้น ไม่ใช่แค่มีแผนงานที่ดีอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญมากกว่าแผนงานที่ดีก็คือ แผนการปฏิบัติการที่ดี โดยแผนปฏิบัติการนั้นจะต้องมีแผนของการบริหารคนอยู่ในนั้นด้วยเสมอ

หลายองค์กรคิดแต่แผนธุรกิจอย่างเดียว บางองค์กรก็จ้างที่ปรึกษาระดับโลกมาวิเคราะห์และประเมินความเป็นไปได้ในการบรรลุเป้าหมาย มีการวางแผนกลยุทธ์ออกมาอย่างชัดเจน และมีเหตุมีผล องค์กรเหล่านี้เสียเงินให้ที่ปรึกษาต่างประเทศกันครั้งละหลายสิบล้าน เพื่อที่จะได้มาแค่เพียงรายงานหนึ่งฉบับที่บอกถึงแผนงานและกลยุทธ์ในการทำให้องค์กรไปสู่เป้าหมาย แต่สิ่งที่ที่ปรึกษาไม่ได้กำหนดชัดเจน รวมทั้งผู้บริหารเองก็มักจะลืมก็คือ เรื่องของแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดนั้น แผนคนจะต้องเป็นอย่างไร ไม่เคยมีใครคิดเลย น้อยบริษัทมากครับที่คิดแผนคนไปพร้อมกับแผนธุรกิจ

มีแต่แผน แต่ไม่มีคนทำ แผนดีแค่ไหนมันก็ไม่เกิดผลในทางปฏิบัติได้เลย จริงมั้ยครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: