Leadership Competency 16 ตัว สำหรับการเป็นผู้นำที่ดีในยุคนี้ (ตอนจบ)

วันนี้มาต่อกันในเรื่องของ Leadership Competency 16 ตัว ซึ่งมาจากนิตยสาร Harvard Business Review ฉบับพิเศษ Spring 2021 ชื่อบทความว่า Making Yourself Indispensable เขียนโดย Professor 3 ท่าน คือ John H. Zenger, Joseph R. Folkman, และ Scott K. Edinger ในอีก 8 ตัวที่เหลือกันครับ

ผู้เขียนได้แบ่ง Leadership Competency ออกเป็น 5 กลุ่มหลัก และในแต่ละกลุ่มหลัก ก็จะมี Competency ย่อยๆ ประกอบกันไว้ วันนี้เราจะมาในอีก 2 กลุ่มที่เหลือกัน

กลุ่ม Interpersonal Skills กลุ่มที่สี่นี้ก็คือ competency ที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะทางด้านมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติที่สำคัญของคนที่เป็นผู้นำที่ดี ซึ่งมีตัวย่อยถึง 5 ตัวเลย (แสดงว่าสำคัญมาก) คือ

  • Communicates Powerfully and broadly  เป็น Competency ที่เน้นไปที่พฤติกรรมการสื่อสารของผู้นำ ที่จะต้องสื่อสารได้อย่างมีพลัง สื่อแล้ว พนักงานรู้สึกมีกำลังใจ รู้สึกอยากที่จะทำงานให้สำเร็จ มีพลังลุกขึ้นมาทำงานอย่างเต็มเปี่ยม รู้จักที่จะใช้สถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในการสื่อสารกับพนักงาน รวมทั้งต้องมีการสื่อสารกับพนักงานอย่างต่อเนื่อง

  • Inspires and Motivates Others นอกจากการสื่อสารอย่างทรงพลังแล้ว ยังต้องมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานได้อย่างดีอีกด้วย ผู้นำที่ดี เวลาที่คุยกับพนักงาน พนักงานจะมีความรู้สึกว่า ได้รับแรงบันดาลใจในการทำงาน และอยากที่จะทำงานให้สำเร็จ ไม่ใช่เดินมาคุยกับผู้นำแล้วหมดแรง ไม่อยากทำอะไรอีกต่อไป แบบนี้ก็ไม่ใช่ผู้นำที่ดีแล้วล่ะครับ

  • Builds Relationship คือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี การสร้าง Network กับบุคคลอื่นทั้งในองค์กรและนอกองค์กร ผู้นำที่ดีในยุคนี้จะต้องสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้อย่างราบรื่น รู้จักที่จะฟังผู้อื่นอย่างเข้าใจ รู้จักจังหวะว่า ตอนนี้ควรฟัง เงียบ หรือควรจะพูด และจะพูดอะไรอย่างไร จะต้องมีศิลปะในการสร้างความประทับใจให้กับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ

  • Develop Others Competency ย่อยในกลุ่ม Interpersonal Skills อีกตัวหนึ่งซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้นำในยุคนี้ก็คือ การพัฒนาคนอื่นให้เก่งขึ้น หรือพัฒนาคนอื่นให้เป็นผู้นำในรุ่นถัดไปให้ได้ ผู้นำไม่ใช่แค่เพียงนำคนอื่นให้ไปสู่เป้าหมายเท่านั้น ในยุคนี้ ผู้นำจะต้องมีความสามารถและความเต็มใจที่จะพัฒนาผู้อื่นให้เก่งขึ้น มีความสามารถมากขึ้น ทันยุคทันสมัย ไม่เก็บความเก่งไว้คนเดียว จะแตกต่างกับผู้นำในยุคก่อนที่มักจะเก็บความเก่งของตนไว้คนเดียว ไม่ยอมถ่ายทอดหรือสอนคนอื่นเลย สุดท้ายความเก่งทั้งหลายที่มี ก็ไม่สามารถสืบทอดต่อไปได้ ดังนั้นถ้าเราอยากให้องค์กรของเราเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้นำจะต้องเป็นคนแรกที่ส่งเสริมและลงมือพัฒนาผู้อื่นให้เก่งขึ้นให้ได้อย่างได้ผล

  • Collaborates and Fosters Teamwork ผู้นำที่ดีจะต้องสามารถสร้างความร่วมมือร่วมใจ สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งได้ จะต้องมีพฤติกรรมของการทำงานเป็นทีม และพฤติกรรมที่ส่งเสริมการสร้างทีมงานที่ดี ไม่ใช่ข้าเก่งคนเดียว หรือพฤติกรรมสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในองค์กร ต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ และประสานธรรมชาติเหล่านั้นให้เกิดพลังในการทำงานได้อย่างดี

กลุ่ม Leading Change กลุ่มที่ห้า กลุ่มสุดท้ายนี้ ก็คือ competency ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างได้ผล ซึ่งจะมี Competency ย่อย อยู่อีก 3 ตัวดังนี้

  • Develops Strategic Perspective Competency แรกของกลุ่มนี้ ก็คือ ผู้นำที่ดีในยุคนี้จะต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์กลยุทธ์ใหม่ๆ ในการทำงาน มีความสามารถในการอ่านสถานการณ์ อ่านคู่แข่ง และรู้จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กรตนเองอย่างดี เพื่อที่จะนำมาใช้ในการสร้างสรรค์กลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรให้ไปสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง

  • Champions Change ผู้นำในยุคใหม่จะต้องมีความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างดี ต้องเข้าใจธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง และเข้าในธรรมชาติของมนุษย์ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลง และนำมาหล่อหลอมรวมกัน จนสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างราบรื่น รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างได้ผล รวมทั้งสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้อย่างยั่งยืน

  • Connect the Group to the Outside World Competency ตัวสุดท้ายนี้ จะเป็นความสามารถในการเชื่อมโยงองค์กรของเรากับโลกภายนอก ไม่ใช่มองแค่เพียงในองค์กร หรือในประเทศเท่านั้น แต่จะต้องสามารถนำเอาการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก หรือระดับสากล เข้ามาปรับและประยุกต์กับการทำงานในองค์กรของเรา จะต้องเชื่อมโยงการทำงานขององค์กรกับโลกภายนอก รวมทั้งทำให้พนักงานทุกคนทุกระดับมองเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลกด้วยเช่นกัน เพราะปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงมันมาเร็วมาก การที่จะมองแค่ในประเทศ หรือในองค์กรเราเองนั้น จะไม่เพียงพออีกต่อไป

และนี่ก็คือ Competency 16 ตัวของผู้นำในยุคนี้ ซึ่งถ้าใครต้องการที่จะเป็นผู้นำที่องค์กรขาดเราไม่ได้เลย ก็ต้องพัฒนา Competency 16 ตัวนี้ให้เกิดขึ้นในตัวเราเองให้ได้ แล้วเราจะเป็นผู้นำที่มีแต่คนต้องการตัว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: