ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การสร้างความผูกพันของพนักงาน

เรื่องราวของความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคนี้ ที่ไม่สามารถปฏิเสธความสำคัญของเรื่องนี้ได้เลย ก็คือ การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร มีหลายองค์กรมีโครงการในเรื่องนี้อยู่ หลายแห่งก็พยายามกำหนดเป้าหมายในเรื่องของคะแนนความผูกพันของพนักงานจะต้องเพิ่มมากขึ้น

ความท้าทายในเรื่องนี้จึงเกิดขึ้น ประเด็นก็คือ ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรนั้น มีหลายปัจจัยมาก เวลาที่จะสร้างความรู้สึกผูกพันให้เกิดขึ้นกับพนักงานนั้น จะต้องอาศัยหลาย ๆ ฝ่าย ร่วมกันทำ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารระดับสูง และ HR ขององค์กรอย่างมาก

  • อยากให้พนักงานรู้สึกผูกพัน ผู้บริหารพร้อมหรือไม่ ผู้บริหารระดับสูงของหลายองค์กรต้องการให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กร องค์กรเองก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงก่อน โดยเฉพาะตัวผู้บริหารเอง ที่ถือว่าเป็นสาเหตุหลักของความผูกพันของพนักงาน ต้องพร้อมที่จะเปิดใจรับฟัง และพร้อมที่จะรับเอาสิ่งที่เป็นข้อจำกัดขององค์กรที่พนักงานให้ความเห็นมาเปลี่ยนแปลงไปในทางให้ดีขึ้นให้ได้

  • ผู้จัดการต้องพร้อมเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกัน ผู้จัดการระดับกลางขององค์กรก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดความผูกพันของพนักงานได้ HR จะทำอย่างไร ให้ผู้จัดการทุกคนในองค์กรพร้อมใจกันพัฒนา เปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้กับพนักงานให้ได้

  • การสำรวจความผูกพันของพนักงาน ไม่ได้สร้างความผูกพัน ผู้บริหารระดับสูงในหลายองค์กรต้องการที่จะสำรวจความผูกพันของพนักงาน โดยคิดง่าย ๆ ว่า เมื่อสำรวจแล้ว ความผูกพันของพนักงานก็น่าจะดีขึ้น แต่ทางปฏิบัติ สำรวจแล้ว ถ้าไม่แก้ไข ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรือสื่อสารกับพนักงานในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ ความผูกพันของพนักงานก็จะลดลงได้เช่นกัน ทั้ง ๆ ที่องค์กรอาจจะบริหารจัดการทุกอย่างเหมือนที่เคยทำก่อนที่จะสำรวจความผูกพัน

  • ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเริ่มก่อน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ๆ ที่จะสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นให้ได้นั้น โดยเฉพาะปัจจัยเรื่องของภาวะผู้นำนั้น ผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้ที่เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตนเองให้เห็นก่อน การที่อยากจะทำ แต่ตนเองไม่ทำ ไม่เปลี่ยนแปลง มันก็ยากที่จะทำให้ระดับผู้จัดการเปลี่ยนแปลงตามได้

  • อย่าสำรวจเพื่อแค่เพียงต้องการคะแนนความผูกพัน การทำสำรวจความผูกพันของพนักงาน ไม่ใช่การทำเพื่อหาตัวเลขเอาไปใช้ในการบอกว่า องค์กรเราเป็นอย่างไร และผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานกลางอื่นๆ หรือไม่ การทำการสำรวจความผูกพันของพนักงาน มันเป็นการสื่อสารทางอ้อมอย่างหนึ่ง ซึ่งพนักงานในองค์กรจะเริ่มเข้าใจว่า องค์กรต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ก็เลยต้องมาสำรวจ แต่ถ้าหลังสำรวจไปแล้ว ได้คะแนนไปแล้ว แต่ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรเลย พนักงานก็จะรู้สึกไม่ดีทันที

  • สื่อสาร และทำความเข้าใจว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน องค์กรที่ต้องการสร้างความผูกพันของพนักงานจริงๆ จะต้องมีการสื่อสาร และทำความเข้าใจในเรื่องปัจจัยในการสร้างความผูกพันว่า เกิดจากปัจจัยอะไรบ้าง และถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุก ๆ คนในองค์กร ไม่ใช่แค่ของฝ่ายบุคคลแต่เพียงฝ่ายเดียว เพราะฝ่ายบุคคลฝ่ายเดียวไม่สามารถที่จะไปสร้างความรู้สึกผูกพันให้กับพนักงานทุกคนในองค์กรได้อยู่แล้ว

สิ่งเหล่านี้คือ ความท้าทายที่ HR ซึ่งเป็นแม่งาน จะต้องทำให้เกิดขึ้นให้ได้ ถ้าเราต้องการที่จะสร้างความผูกพันของพนักงานให้เกิดขึ้นจริงๆ สังเกตจากองค์กรที่มีคะแนนความผูกพันสูง ๆ ก็ได้ครับ เราจะเห็นว่า ทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง ผู้จัดการ และหัวหน้างาน รวมทั้งพนักงานเอง ต่างก็มีความตระหนักว่า ตนเองมีส่วนที่จะสร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กรทั้งสิ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: