ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง ความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน

เรื่องของความก้าวหน้าในสายอาชีพของการทำงานนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่งของมนุษย์เงินเดือน เข้ามาทำงานกับองค์กร ก็ย่อมต้องการที่จะเติบโตไปตามสายอาชีพของตน คงไม่มีพนักงานคนไหนที่ไม่อยากเติบโต ไม่อยากพัฒนา และไม่อยากที่จะประสบความสำเร็จในการทำงาน (อาจจะมีบ้าง แต่ก็คงไม่มากนัก)

ในฐานะคนทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร เราก็คงต้องมีการพิจารณาและวางระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานให้มีความชัดเจน มีกฎเกณฑ์ที่เป็นธรรม หลายองค์กรแค่เพียงพนักงานอยู่ทำงานให้นานที่สุด เดี๋ยวก็ได้รับการเลื่อนระดับ หรือเลื่อนตำแหน่งให้แล้ว เพราะไม่เหลือใครให้เลื่อนแล้ว ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ เท่ากับว่า องค์กรของเราไม่มีระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพที่ชัดเจนและเป็นระบบ

ความท้าทายของ HR เกี่ยวกับการทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ ก็คือ

  • กำหนดสายอาชีพให้ชัดเจน ว่าองค์กรของเรานั้น ถ้าจะเติบโตกันไปตามสายอาชีพ จะประกอบไปด้วยสายใดบ้าง ตำแหน่งอะไรบ้าง และสายไหนที่โตไปไกลว่า บางสายอาชีพโตได้สั้นกว่า ด้วยข้อจำกัดของงาน และลักษณะธุรกิจด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ ออกแบบให้ทุกสายอาชีพมีเส้นทางการโตที่เหมือนกัน เท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรก็ตาม แบบนี้จะไม่มีประโยชน์อะไรต่อองค์กรเลย

  • ต้องมีระดับงานตามค่างาน สิ่งสำคัญในการกำหนดสายอาชีพให้เกิดความชัดเจนและได้มาตรฐาน ก็คือ เราจะต้องมีการประเมินค่างาน และจัดระดับงานตามค่างานกันจริงๆ เพื่อที่จะบอกเราได้ว่า องค์กรของเรานั้น มีความยากง่ายของการทำงานสักกี่ระดับ เราก็จะสามารถนำเอาระดับงานตามค่างานนั้นมากำหนดเส้นทางการเติบโตตามสายอาชีพต่างๆ ได้อย่างสอดคล้องกับลักษณะของงานได้มากขึ้น ตัวค่างานจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยบอกเราได้ว่า สายอาชีพใดจะเติบโตได้ไกลกว่ากัน เช่น ธุรกิจของเราต้องอาศัยวิศวกรเป็นหลักดังนั้น ระดับการเติบโตของวิศวกร ก็ต้องไกลว่า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นต้น องค์กรที่ไม่มีการจัดระดับงานตามค่างาน เวลาทำสายอาชีพจะออกมาแบบเติบโตได้เท่ากันไปหมด เช่น วิศวกร สามารถเติบโตไปได้จนถึงระดับ Specialist ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาและรู้ลึกในงานวิศวกรรมของบริษัท เราก็จะเห็นพนักงานขับรถเติบโตได้ถึงระดับ Specialist ด้วยเช่นกัน ซึ่งแบบนี้อาจจะไม่ค่อยถูกต้องนักในการออกแบบเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

  • กำหนดเกณฑ์ในการเติบโตอย่างชัดเจน สิ่งสำคัญในการวางระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพก็คือ เราจะต้องมีการกำหนดเกณฑ์ต่างๆ ในการเติบโตของสายอาชีพในแต่ละระดับอย่างชัดเจน ว่าจากระดับที่หนึ่ง ถ้าจะโตไประดับที่สองนั้น จะต้องมีความรู้ และทักษะ และความสามารถอะไรที่เพิ่มมากขึ้นบ้าง ด้วยความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น และความลึกของงานที่มีมากขึ้น เกณฑ์ส่วนใหญ่ก็มักจะมีเรื่องของ ความรู้ ทักษะ และ Competency ต่าง ๆ รวมถึง ผลงานที่ผ่านมาว่าสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ต้องมีการกำหนดเกณฑ์ว่า ต้องพัฒนาถึงระดับใด ถึงจะอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และได้รับการเลื่อนระดับขึ้นไป

  • วางแนวทางในการพัฒนา เมื่อมีเกณฑ์ชัดเจนแล้ว สิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือ จะต้องมีการวางแนวทางในการพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพที่พนักงานอยากเติบโตขึ้นไป หรือที่เราเรียกกันว่า IDP – Individual Development Plan โดยมีการกำหนดและวางแผนการพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานร่วมกับผู้จัดการของตนเองในแต่ละปี มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันว่า ภายในสักกี่ปี ที่จะพัฒนาจนกระทั่งสามารถเลื่อนระดับขึ้นไปได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ประเด็นสำคัญคือ เราจะต้องลงมือพัฒนากันตามแผนการพัฒนาที่กำหนดไว้

  • สื่อสารให้กลุ่มผู้จัดการรับทราบระบบ ความท้าทายที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การทำให้กลุ่มผู้จัดการเข้าใจระบบเหล่านี้ และสามารถบริหารจัดการความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานของตนเองได้ตามระบบที่วางไว้ ใครอยากให้พนักงานโต ต้องมีการวางแผนการพัฒนาอย่างชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน ไม่ใช่อยากจะเลื่อนใคร ก็เลื่อน ตามความรู้สึกชอบไม่ชอบของตนเองอีกต่อไป

  • ระบบข้อมูลพนักงาน ประเด็นท้าทายอีกเรื่องก็คือ การทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้น HR จะต้องมีการทำระบบฐานข้อมูลของพนักงานไว้อย่างดี เพื่อที่จะได้มีการบันทึกข้อมูลของพนักงานเวลาที่ผ่านการพัฒนาในเรื่องต่าง ๆ มาแล้ว รวมทั้งข้อมูลผลงานของพนักงานในแต่ละปี จุดแข็ง จุดอ่อน จุดที่ยังต้องพัฒนา ฯลฯ และเราก็สามารถที่จะนำเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ประกอบในการตัดสินใจเลื่อนระดับพนักงานได้อย่างสมเหตุสมผลอีกด้วย

นี่คือความท้าทายของการทำระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพ สำหรับองค์กรที่ต้องการที่จะพัฒนาระบบความก้าวหน้าในสายอาชีพอย่างเป็นระบบ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: