สิ่งที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจน ถ้าอยากทำนโยบาย Work from anywhere

ปัจจุบันนี้คำว่า Work from Home ก็น่าจะกลายเป็นวิธีการทำงานที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปมากขึ้น ทั้งนี้ก็เนื่องมาจาก covid19 ที่เกิดขึ้นเลยทำให้การทำงานจากที่บ้านกลายเป็นเรื่องปกติไป จริงๆ แล้วนโยบายนี้เริ่มต้นกันมาสักพักใหญ่แล้วก่อนที่จะมี Covid19 ก็มีหลายองค์กรที่มีนโยบายให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านได้ เพียงแต่จำกัดอยู่ในบางธุรกิจเท่านั้น

ในยุคนี้จาก work from home ก็กลายมาเป็น work from anywhere ไปแล้ว ก็คือ จะทำงานจากที่ไหนก็น่าจะได้ ไม่จำเป็นต้องจากที่บ้านเพียงอย่างเดียวเท่านั้น และแนวโน้มในอนาคต การทำงานจากที่ไหนก็ได้นั้น มาอย่างแน่นอน เพียงแต่อาจจะยังไม่สามารถทำได้ในทุกงาน และทุกธุรกิจ

อย่างไรก็ดีองค์กรที่ต้องการจะนำเอาแนวทางการทำงานแบบที่ไหนก็ได้มาใช้งานจริงๆ ก็คงต้องคิดวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และต้องวางระบบการบริหารจัดการเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการทำงานแบบนี้ให้ได้ ซึ่งสิ่งที่ต้องกำหนดมาตรการให้ชัดเจน และข้อพึงระวังในการที่จะนำเอานโยบายการทำงานจากที่ไหนก็ได้มาใช้งานจริง ก็มีดังต่อไปนี้ (อ้างอิงจากบทความเรื่อง Our work from anywhere future โดย Prithwiraj Choudhury; Associate Professor Harvard Business School)

  • การสื่อสารระหว่างกัน เมื่อทำงานจากที่ไหนก็ได้ ก็ต้องมีการวางระบบการสื่อสารระหว่างกันให้ดี เพราะการทำงานในองค์กร มันก็คือ การสื่อสาร การประสานงานกันระหว่างคนทำงานในแต่ละตำแหน่งหน้าที่ ที่จะต้องไปในทางเดียวกัน ดังนั้น การสื่อสารกันภายในองค์กรจะต้องมีการกำหนดมาตรการ แนวทาง เครื่องมือ และวิธีการในการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถใช้งานได้ทุกช่องทางจริงๆ ไม่ใช่แค่เพียงการสื่อสารเพียงอย่างเดียว ในการทำงานร่วมกัน เราคงต้องมีการประชุมงานกัน มีการระดมสมองเพื่อคิดสร้างสรรค์งานต่างๆ รวมทั้งต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาการทำงานกันเป็นทีม สิ่งเหล่านี้ เราจะมีวิธีการบริหารจัดการอย่างไร เพื่อให้การทำงานร่วมกันในลักษณะนี้ยังคงอยู่ โดยที่เราสามารถให้พนักงานทำงานจากที่ไหนก็ได้

  • การแลกเปลี่ยนความรู้ในภายในองค์กร ในการทำงานที่ออฟฟิศ สิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้ทันทีก็คือ การแลกเปลี่ยนความรู้กันภายในทีมงานได้ตลอดเวลาที่นั่งทำงานอยู่ด้วยกัน การหันมาคุยกัน หารือกัน การแชร์ความรู้กัน ฯลฯ มันเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ถ้าเราให้พนักงานทำงานกันที่ไหนก็ได้ เราจะต้องกำหนดมาตรการในการแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันให้ชัดเจน มิฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ต่างคนต่างทำงาน ไม่มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนปัญหาในการทำงานร่วมกัน มันทำให้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ช้าลงได้ เพราะขาดการคุยกันถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว

  • สังคมการทำงาน ทีมงาน ความสัมพันธ์ อีกเรื่องที่จะต้องคำนึงถึงก็คือ เรื่องของสังคมการทำงานร่วมกัน ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในทีม ในองค์กร ขนาดทำงานกันในออฟฟิศ ก็ยังมีปัญหาเรื่องการอยู่ร่วมกัน และความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกขององค์กร แล้วถ้าต่างกันต่างทำงานคนละสถานที่ มันอาจจะทำให้เกิดความห่างเหิน และขาดปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนทำงานในองค์กรเดียวกันไปมากขึ้นได้ การทำงานด้วยกัน บางครั้งยังมีการพูดคุยกัน การสังสรรค์เฮฮากันไปตามประสาคนทำงาน มันช่วยทำให้บรรยากาศในการทำงานดีขึ้น และลดความเครียดในการทำงานลงได้ แต่ถ้าพนักงานต้องแยกย้ายกันทำงานกันคนละที่ และมีโอกาสคุยกันน้อยลง เราจะต้องมีมาตรการอย่างไร เพื่อทำให้สังคมในการทำงานขององค์กรยังคงรักษาสภาพความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไว้ได้

  • เรื่องของการพิจารณาผลงานและค่าตอบแทน อีกเรื่องที่ต้องกำหนดวิธีการให้ชัดเจน ก็คือ เรื่องของการพิจารณาผลงานของพนักงานที่ทำงานที่ไหนก็ได้ ว่าปัจจัยผลงานที่ดีนั้นจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ระบบบริหารผลงานแบบเดิมคงจะใช้ไม่ได้ทั้งหมด ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานที่เปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน และเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการด้านอื่นๆ จะต้องเป็นอย่างไร อันนี้ก็ต้องพิจารณาให้ดี เงินเดือน ค่าจ้าง เงินได้อื่นๆ สวัสดิการด้านอื่นๆ จะต้องมีอะไรบ้าง มีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้าง ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จะต้องทำการบ้านมาอย่างดีก่อนที่จะเริ่มใช้นโยบายการทำงานที่บ้าน หรือ ในระหว่างที่ใช้นโยบายการทำงานจากที่ไหนก็ได้แล้ว เวลามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผลงานและค่าตอบแทน ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลเองก็คงต้องรีบดำเนินการให้เร็วที่สุด มิฉะนั้น อาจจะมีผลต่อการทำงาน และการสร้างผลงานของพนักงานได้โดยตรง

  • เรื่องของความปลอดภัยของข้อมูล เรื่องที่ต้องให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือ เรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลของบริษัท ที่พนักงานต้องสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ในทุกแห่ง ที่เขาไปทำงาน ดังนั้น เรื่องของการวางระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล และการเก็บรักษาความลับของทางบริษัทเองจะต้องมีการวางมาตรการที่รัดกุมอย่างยิ่ง เพราะนี่คือเรื่องเป็นตายขององค์กรเลยทีเดียว

  • การบริหารระเบียบข้อบังคับในการทำงาน อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องปรับปรุงให้ดี และเหมาะสมกับวิธีการทำงานจากที่ไหนก็ได้ก็คือ การบริหารระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ข้อบังคับ หรือระเบียบการทำงานเก่าๆ ที่เขียนไว้ ก็คงต้องมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานใหม่ กรอบในการปฏิบัติงานของพนักงานจะต้องกำหนดให้ชัดเจน เพื่อให้เป็นแนวทางในการทำงานที่ชัดเจนมากขึ้น

ดังนั้น ถ้าองค์กรไหนที่ต้องการจะทำให้ระบบการทำงานที่บ้าน หรือการทำงานจากที่ไหนก็ได้ ให้กลายเป็นนโยบายและวิถีการทำงานแบบใหม่ขององค์กรเรา ก็คงต้องพิจารณาถึงประเด็นดังกล่าวข้างต้นให้ชัดเจน และวางระบบ วางมาตรการพื้นฐานต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งยังทำให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการทำงานจากที่ไหนก็ได้ว่า ตนเองจะสามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถพูดคุยกับหัวหน้าของตน ทีมงานที่ทำงานด้วยกัน หรือแม้กระทั่งฝ่ายบุคคล เมื่อเกิดความจำเป็นได้ในทันที

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: