เครื่องมือการบริหารผลงาน และเครื่องมือการประเมินผลงาน มันคือคนละเรื่องกัน

ผลงานขององค์กรนั้น จะดี หรือไม่ดี ส่วนหนึ่งก็ต้องมาจากผลงานของพนักงานแต่ละคน ถ้าพนักงานทุกคนทำงานได้ตามเป้าหมายที่เชื่อมโยงมาจากองค์กร และมีระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายได้จริงๆ องค์กรก็จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้ไม่ยาก

แต่ในทางปฏิบัติ เรามักจะเกิดปัญหาระหว่างผลงานขององค์กรกับผลงานของพนักงานว่ามันไม่ไปในทางเดียวกัน ตัวพนักงานเองมองผลงานของตนเองในลักษณะที่แยกออกจากผลงานขององค์กร พนักงานในหลายองค์กร ไม่เคยทราบเลยว่า ผลงานของตนเองนั้นไปมีส่วนในการทำให้ผลงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร

รู้แค่เพียงว่า ตนเองมีหน้าที่ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดี แต่ดีแล้วจะมีผลต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างไรบ้างนั้น พนักงานไม่เคยที่จะทราบ หรือบางคนทราบก็ไม่เคยที่จะใส่ใจ

สุดท้ายเราก็มีระบบบริหารผลงานขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้ผลงานขององค์กร ผลงานของหน่วยงาน และผลงานของพนักงาน ไปในทิศทางเดียวกันให้ได้ และเครื่องมือที่สำคัญในการที่จะทำให้เป้าหมายขององค์กร หน่วยงาน และพนักงานไปในทางเดียวกันได้ ก็คือ การกำหนดตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมายที่สอดคล้องกัน

ด้วยสาเหตุนี้ ก็เลยทำให้เกือบทุกองค์กรพยายามที่จะนำเอาตัวชี้วัดผลงานมาใช้ในการทำงาน โดยที่ไม่ได้มีการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจร่วมกันในทุกระดับในองค์กร สุดท้ายก็เกิดปัญหาตามมาอีกเช่นเคย กล่าวคือ ผู้บริหารต้องการใช้ตัวชี้วัดผลงานและเครื่องมือในการบริหารผลงาน เพื่อทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ แต่พนักงานกลับมองว่า ระบบบริหารผลงาน และตัวชี้วัดผลงานที่กำหนดใหม่นั้น ก็คือระบบประเมินผลงานแบบใหม่ที่องค์กรนำมาใช้เพื่อประเมินผลงานของพนักงาน นี่คือมุมมองที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จนทำให้ระบบบริหารผลงานใช้ไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการ

กลับกลายเป็นว่า ระบบบริหารผลงาน ก็คือ ระบบประเมินผลงาน ซึ่งจริงๆ แล้วมันไม่ใช่เลย

เครื่องมือดีๆ ที่ออกมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น MBO: Management By Objective, Balanced Scorecard, KPI, OKR ฯลฯ เครื่องมือเหล่านี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันก็คือ ช่วยทำให้วิสัยทัศน์  กลยุทธ์ และเป้าหมายระดับองค์กร สามารถบรรลุได้อย่างที่ต้องการ เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารจัดการ ช่วยทำให้ทุกคนในองค์กรเห็นเป้าหมายเดียวกัน เห็นจุดที่จะต้องมุ่งให้ความสำคัญ (Focus) ไปในทางเดียวกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทุกคนสร้างผลงานไปในทางเดียวกันนั่นเอง

แต่พอถึงเวลาเอาไปใช้งาน กลับกลายเป็นว่า เราไปเอาเครื่องมือที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ ขับเคลื่อนกลยุทธ์ขององค์กรมาใช้ในการประเมินผลงานพนักงาน และเอาผลการประเมินที่ได้ตามเครื่องมือเหล่านี้ ไปเชื่อมกับระบบการให้รางวัลพนักงานแบบตรงไปตรงมา จนทำให้เกิดปัญหาตามมามากมาย แล้วสุดท้าย เราก็มาสรุปว่า ระบบและเครื่องมือเหล่านี้ มันใช้ไม่ได้ผล

ถ้าท่านผู้อ่านท่านไหน ศึกษาย้อนกลับไปถึงความเป็นมาของเครื่องมือต่างๆ ที่กล่าวไปข้างต้นนั้น จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ไม่มีเครื่องมือตัวไหนที่คนคิดบอกว่า เป็นเครื่องมือในการประเมินผลงานพนักงาน เลยสักคน มีแต่บอกว่า เป็นเครื่องมือในการสร้างผลสำเร็จให้กับองค์กร เป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายในทุกระดับขององค์กรให้สอดคล้องกัน เพื่อให้การทำงานมันไปในทางเดียวกัน รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความคืบหน้าของการทำงานในแต่ละช่วงเวลาว่า งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อที่จะได้วางแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงาน เพื่อให้ผลงานที่ออกมาต้องได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

และนั่นก็คือ วัตถุประสงค์ของการใช้เครื่องมือในการบริหารผลงาน

แค่นั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น

ส่วนถ้าเราจะเอาผลงานมาเชื่อมกับระบบการให้รางวัลนั้น เราต้องดูองค์กรประกอบในการทำงานของพนักงานแต่ละคน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมในการทำงาน การพัฒนาตนเอง และศักยภาพในตัวพนักงานในการทำงานประกอบด้วย

ไม่ใช่แค่เอาเป้าหมายที่กำหนดไว้จากเครื่องมือการบริหารผลงานมาโยงเข้ากับระบบการให้รางวัลแบบตรงๆ การทำแบบนี้มีแต่จะทำให้เกิดปัญหาในการบริหารผลงานขององค์กรตามมา

สุดท้ายเครื่องมือที่ถูกคิดมาเพื่อการหนึ่ง แต่กลับถูกนำมาใช้เพื่ออีกการหนึ่ง ซึ่งไม่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของเครื่องมือเลย มันก็จะสร้างปัญหาให้เราต้องตามแก้ไขกันไปอย่างไม่รู้จักจบสิ้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: