ปีหน้าจะวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ในเรื่องอะไรบ้าง

เดือนสุดท้ายของปี และกำลังเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของปี 2562 แล้วนะครับ บางองค์กรอาจจะมีการวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีหน้ากันไปแล้ว บางองค์กรก็รอให้เปิดปีใหม่ก่อนแล้วค่อยมาวางแผนก็มี บางองค์กรก็ยังไม่รู้ว่าจะวางแผนงานอะไรดีในปีถัดไป เพราะรู้สึกว่า ทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้ว ฯลฯ

อย่างไรก็ดี แผนงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อยๆ จะต้องประกอบไปด้วยประเด็นดังต่อไปนี้

  • ทำความเข้าใจแผนธุรกิจขององค์กร สิ่งแรกที่ผู้บริหารของฝ่ายบุคคลจะต้องทำก่อนเลยก็คือ ศึกษา และทำความเข้าใจแผนกลยุทธ์ขององค์กรในปีนี้อย่างถ่องแท้ ว่าธุรกิจของเรามีแผนกลยุทธ์ว่าอย่างไร และแต่ละแผนนั้นมีผลอะไรต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนกำลังคน งบประมาณ ค่าจ้างเงินเดือน การพัฒนาพนักงาน วิเคราะห์ออกมาให้ชัดเจน แยกเป็นประเด็นๆ ไว้ ส่วนใหญ่แล้วองค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก มักจะมองข้ามเรื่องนี้ไปค่อนข้างมาก ฝ่ายบุคคลถูกมองว่าเป็นงาน Admin มากกว่างานที่จะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายได้ ก็เลยทำให้ฝ่ายบุคคลขององค์กรเหล่านี้ ไม่ค่อยเข้าใจแผนธุรกิจขององค์กรมากนัก บางแห่งถามถึงแผนงานของบริษัทกับฝ่ายบุคคล ก็ไม่มีใครตอบได้เลย ถ้าเป็นแบบนี้ เราคงไม่สามารถที่จะวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของบริษัทให้ตอบโจทย์แผนงานของธุรกิจได้เลย

 

  • แผนกำลังคน และแผนการสรรหาคัดเลือก หลังจากที่ทำความเข้าใจแผนงานในภาพใหญ่ขององค์กรแล้ว แผนแรกที่จะต้องดำเนินการก่อนเลยก็คือ แผนกำลังคนในปีนี้ ว่าจะต้องมีกำลังคนเพิ่ม ลด เท่าไหร่บ้าง โดยทั่วไปก็มักจะพิจารณาจากแผนธุรกิจก่อน ว่ามีการขยายตัวในเรื่องอะไรบ้าง และการขยายตัวตรงนั้นมีผลกับอัตรากำลังคนอย่างไร ก็คงต้องไปหารือกับผู้จัดการฝ่ายนั้นๆ ว่า เรื่องของอัตรากำลังที่จะรับเข้ามาเพื่อทำให้แผนงานใหม่ได้ผลนั้น จะประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จำนวนเท่าไหร่ และต้องรับเมื่อไหร่บ้าง ซึ่งตรงจุดนี้เอง ถ้า HR มีความรู้เรื่องของเทคนิคในการวางแผนกำลังคน ก็จะสามารถตอบคำถามผู้จัดการสายงานได้ว่า ที่กำหนดอัตรากำลังนั้น เหมาะสมหรือไม่ จากนั้นก็จะต้องเริ่มวางแผนในการสรรหาพนักงานให้มีจำนวนมากพอ ที่จะเอามาคัดเลือกเพื่อส่งให้กับสายงานได้ตามกำหนดเวลา มิฉะนั้นแล้วแผนธุรกิจที่วางไว้ก็อาจจะล้าช้าไปได้

 

  • แผนการพัฒนาพนักงาน แผนงานถัดไปที่จะต้องมีความชัดเจนตั้งแต่ต้นปี ก็คือ แผนการพัฒนาพนักงาน ว่าในปีนี้จะต้องมีการพัฒนาพนักงานในเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งแผนตรงนี้จะต้องแบ่งให้ชัดเจนว่าพนักงานกลุ่มไหนจะถูกพัฒนาอะไรบ้าง ซึ่งก็ต้องอาศัยผลการประเมินผลงานในปีที่ผ่านมามาเป็นข้อมูลในการวางแผน และต้องเอาแผนธุรกิจของปีนี้มาใช้ด้วยว่า ด้วยแผนใหม่ที่เกิดขึ้นนั้น พนักงานในแต่ละระดับจะต้องได้รับความรู้ ทักษะอะไรเพิ่มเติมบ้าง เพื่อที่จะไปเอื้อให้งานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ ดังนั้นแผนในการพัฒนาพนักงานก็จะออกมาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อส่งให้กับผู้จัดการสายงาน เอาไปวางแผนให้กับลูกน้องของตนเองต่อว่า จะส่งใครคนไหนมาอบรม หรือพัฒนาด้วยวิธีใดได้บ้าง

 

  • กำหนดแผนผลงานของพนักงานทุกคน อีกเรื่องที่องค์กรที่ใช้ระบบบริหารผลงานอย่างจริงจังจะต้องกำหนดตั้งแต่ต้นปีก็คือตัวชี้วัดผลงาน และเป้าหมายการทำงานของพนักงานแต่ละคน โดยที่เป้าหมายการทำงานนี้จะต้องมีความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรด้วย และจะต้องมีการพูดคุยและกำหนดเป็นเป้าหมายผลงานร่วมกับพนักงานทุกคน ซึ่งผลจากการทำตรงนี้ ก็จะทำให้พนักงานทุกคนรู้ว่าตนเองจะต้องทำอะไรบ้างในปีนี้ และถ้าทำได้แล้ว จะได้ผลงานในระดับใด ซึ่งเป็นสิ่งที่ชัดเจนมากสำหรับพนักงานในการทำงาน

 

  • กำหนดแผนงานสำหรับการพัฒนาระบบงาน HR นอกจากแผนงานประจำแล้ว ก็ต้องมีแผนงานเพื่อที่จะพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่คิดว่าองค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อให้งานบุคคลมีความแข็งแกร่งขึ้นในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นงานเรื่องของระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน ระบบบริหารผลงาน หรือระบบการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่างๆ career Path ฯลฯ ระบบงานเหล่านี้ HR อาจจะต้องเป็นคนนำเสนอ โดยอาศัยข้อมูล Feedback จากพนักงานของบริษัทเอง ว่าจะต้องปรับปรุงแลพัฒนาอะไรบ้าง ก็จะวางเป็นแผนงานไว้ เพื่อที่จะได้พัฒนาระบบงานเหล่านี้ ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

หลักๆ ก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับแผนงานตอนต้นปีที่ HR จะต้องมีการดำเนินการไว้ ส่วนที่เหลือ ก็น่าจะเป็นแผนงานที่ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาต่างๆ ขององค์กรแต่ละแห่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะวางแผนในการปรับปรุงให้ดีขึ้นนั่นเอง

ยิ่งในปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้ามากๆ HR เองอาจจะต้องวางแผนโดยคำนึงถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำเข้ามาใช้ด้วย เช่น AI Chat Bot ต่างๆ ที่ยุคนี้นิยมกันมาก เราอาจจะต้องวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โดยคำนึงถึงเครื่องมือเหล่านี้มากขึ้น ว่าจะนำเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการทำงานทั้งต่อพนักงาน และต่อองค์กรได้อย่างไรบ้าง

ฝ่ายบุคคลถือว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญมากขึ้น ถ้าองค์กรและผู้บริหารสามารถที่จะวางแผนในเรื่องต่างๆ ของงาน HR ได้อย่างรัดกุม และตอบโจทย์เป้าหมายของธุรกิจ ก็จะทำให้การบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ง่ายขึ้น และอีกทั้งยังเป็นการสร้างคนในระยะยาวเพื่อทำให้องค์กรมีผลงานที่ดีขึ้นในระยะยาวอีกด้วยเช่นกัน

แผนงานของฝ่าย HR ขององค์กรคุณเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: