การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยต้องมีแผนอะไรบ้าง

เมื่อวันก่อนมีท่านผู้อ่านเขียนมาสอบถามว่า ถ้าเราจะวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในองค์กร จะต้องวางแผนในเรื่องอะไรบ้าง ก็เลยขอนำคำถามนี้มาเขียนเป็นบทความให้อ่านกัน เผื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้อ่านที่อยากจะวางแผนทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร

  • แผนอัตรากำลังคน แผนแรกสุดที่จะต้องมีก็คือ แผนเรื่องของอัตรากำลัง แผนอันนี้จะรวมถึงแผนการเคลื่อนย้าย โอนย้าย เกษียณอายุ การประเมินการลาออกของพนักงาน และแผนที่จะต้องรับพนักงานทดแทนอัตราเดิมที่มีอยู่ นอกจากนี้ก็ต้องมีแผนอัตรากำลังในกรณีการขยายตัวของบริษัท ในความต้องการอัตรากำลังคนเพิ่มเติม เพื่อรองรับธุรกิจที่เติบโตขึ้นในอนาคตตามแผนธุรกิจของบริษัท

 

  • แผนการสรรหาคัดเลือกพนักงาน แผนกลยุทธ์นี้จะต่อยอดมาจากแผนอัตรากำลังในส่วนของความต้องการอัตรากำลังคนที่เพิ่มเติมในกรณีขยายงาน และการหาคนเพื่อทดแทนคนทำงานเดิมที่เกษียณอายุ เลื่อนตำแหน่งไป โอนย้ายไปแล้ว รวมถึงลาออกจากองค์กร โดยที่แผนการสรรหาคัดเลือกนั้นจะต้องระบุถึงตำแหน่งงานที่ต้องการ คุณสมบัติของตำแหน่งงาน แนวทางและแผนงานในการสรรหาในแต่ละช่วงเวลา รวมถึงแผนในการคัดเลือก กำหนดเครื่องมือในการคัดเลือกพนักงานในแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้

 

  • แผนทางด้านการวางแผนสายอาชีพของพนักงาน ฝ่ายบุคคลในยุคปัจจุบันจะต้องมีการวางแผนการเติบโตตามสายอาชีพของพนักงาน กำหนดเป็นแนวทางไว้ว่า พนักงานแต่ละคนจะมีแนวโน้ม และแผนในการเติบโตอย่างไร โดยอาจจะต้องมีการหารือร่วมกับผู้จัดการฝ่ายงานขององค์กรถึงความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคน กำหนดระยะเวลาในการก้าวหน้าในแต่ละระดับ เพื่อเราจะได้ทราบว่าในอีก 1-2 ปีข้างหน้า แนวโน้มอัตรากำลังขององค์กรเราจะเคลื่อนที่ไปอย่างไร เพื่อให้ง่ายในการวางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละปีอีกด้วย

 

  • แผนงานเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงาน แผนงานนี้มีความจำเป็นเช่นกัน ฝ่ายบุคคลจะต้องพิจารณาเป้าหมายองค์กร เพื่อดูว่า ความรู้ ทักษะ และความสามารถอะไรบ้างที่จำเป็นจะต้องมี และต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนด จากนั้นก็ต้องกำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงาน ว่าพนักงานกลุ่มไหนจะต้องเริ่มพัฒนาเรื่องอะไร เมื่อไหร่ และใช้วิธีการพัฒนาอะไรบ้าง เครื่องมือที่จะนำเอาเข้ามาใช้ประกอบการพัฒนาพนักงานจะต้องมีอะไรบ้าง

 

  • แผนเกี่ยวกับระบบค่าตอบแทน แผนงานนี้จะระบุเรื่องของการพัฒนาแนวทางในการบริหารค่าตอบแทนขององค์กร ว่าจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้าง เช่น การจ่ายค่าจ้างขององค์กรเราแข่งกับตลาดได้หรือไม่ และเป้าหมายในอนาคตของบริษัทไปทางไหน ระบบค่าตอบแทนควรจะต้องปรับเปลี่ยนอย่างไร รวมถึงระบบสวัสดิการขององค์กรด้วยเช่นกัน แนวโน้มของพนักงานของเราเป็นอย่างไร ทั้งอายุ เพศ หรือ generation ต่างๆ ความต้องการของพนักงานมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และเราจะต้องออกแบบหรือปรับปรุงระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการในแต่ละปีอย่างไร

 

  • แผนเกี่ยวกับการเกษียณอายุของพนักงาน ปัจจุบันนี้อาจจะถือว่าเป็นช่วงของผู้สูงอายุในบ้านเรา ดังนั้น ฝ่ายบุคคลจึงควรจะมีการวางแผนเกี่ยวกับการเกษียณอายุของพนักงานให้ดี ใครจะเกษียณเมื่อไหร่ อย่างไร ใครบ้างที่เราคิดจะต่ออายุเกษียณ และวางแผนทดแทนตำแหน่งต่างๆ อย่างชัดเจน แผนงานเรื่องนี้จะต้องวางอย่างน้อยๆ 5 ปี ก่อนที่จะถึงเวลาเกษียณของพนักงานแต่ละคน โดยเฉพาะในระดับบริหารขององค์กร

 

  • แผนเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ปัจจุบันเรื่องของค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรมีความสำคัญมาก ดังนั้นฝ่ายบุคคลจึงควรที่จะมีการวางแผนงานในการส่งเสริม และสร้างสรรค์ค่านิยม และวัฒนธรรมขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะระบุบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละระดับ และจัดทำโครงการหรือแผนงานรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้วัฒนธรรมองค์กรที่ดีของเราฝังรากลึกลงในองค์กรให้ได้อย่างดีที่สุด

ในการวางแผนงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลข้างต้น จะต้องมีความเชื่อมโยงถึงกันในหลายๆ จุด ไม่ใช่ต่างคนต่างวางกันไป แยกกันไปเป็นแผนๆ โดยที่ไม่มามองซึ่งกันและกันในแต่ละด้าน อย่างเช่นในบางองค์กรวางแผนด้าน HRM กับ HRD แยกกัน อย่างสิ้นเชิง ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้ว มันมีส่วนที่จะต้องเชื่อมโยงถึงกัน สุดท้ายก็มีปัญหาในการนำแผนไปปฏิบัติจริง และมีปัญหาความขัดแย้งกันระหว่าง HRD และ HRM เป็นต้น

นี่คือ แผนงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลพื้นฐานที่ฝ่ายบุคคลจะต้องพิจารณาจัดทำให้มีขึ้น เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรมีความสอดคล้องกับแผนและเป้าหมายขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา และทำให้ฝ่ายบุคคลมีบทบาทสำคัญในการเป็น Business Partner ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

2 thoughts on “การวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยต้องมีแผนอะไรบ้าง

Add yours

    1. ถ้ามีคนสนใจเยอะ ก็น่าจะสอนได้นะครับ ผมจะลองเอามาร่างหลักสูตรดูนะครับ ขอบคุณมากครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: