แผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของท่าน สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กรหรือไม่

สวัสดีปีใหม่ 2562 นะครับ วันนี้เป็นวันเริ่มต้นทำงานของปี 2562 แล้ว อาจจะมีบางท่านที่อาจจะยังไม่เริ่มทำงาน เพราะบางบริษัทไปเปิดทำงานวันจันทร์ที่ 7 มกราคม โน่นเลยก็มี ช่วงต้นปีแบบนี้ แผนงานย่อมเป็นที่ต้องการของผู้บริหาร ผู้บริหารระดับสูงก็จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร บางแห่งก็วางแผนกันไว้ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็มี บางแห่ง ก็วางแผนค้างไว้ และเปิดปีใหม่มาก็จะมาวางแผนกันต่อไป

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ก็เช่นกัน ก็ต้องมีการวางแผนในการทำงานของหน่วยงานเช่นกัน ปกติแล้ว แผนงานของ HR มักจะมีอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ๆ ก็คือ

  • แผนการทำงานปกติ จัดเป็นแผนการทำงานปกติทั่วๆ ไป ที่ต้องกำหนดให้ชัดเจน เช่น แผนการสรรหาคัดเลือก ว่าปีนี้จะต้องไปเปิดงานที่ไหน ต้องไปร่วมกับใครบ้าง แผนการฝึกอบรมของปีนี้ แผนการทำงานทางด้านการปฏิบัติงานทางด้านการบริหารบุคคลในแต่ละงานย่อยๆ แผนในการลดต้นทุนในการบริหารงาน แผนการใช้งบประมาณ ฯลฯ

 

  • แผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนงานลักษณะนี้ จะมีความสำคัญกว่าแผนงานปรกติทั่วไป เพราะถือว่าเป็นแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร

องค์กรของท่านมีการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลกันหรือไม่ บางท่านอาจจะยังไม่เคย บางท่านอาจจะมีการวางแผนกลยุทธ์ทางด้าน HR กันทุกปี สำหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นกับการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ก็ลองดำเนินการตามแนวทางคร่าวๆ นี้ดูนะครับ

โดยทั่วไปในการวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น จะต้องมีแนวทางดังต่อไปนี้

  • ต้องเข้าใจเป้าหมายขององค์กรทั้งในระยะสั้น และระยะยาว และต้องเข้าใจแผนกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจน ฝ่ายบุคคลเองจะต้องมองเห็นภาพอนาคตขององค์กรว่า ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ธุรกิจขององค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และเกิดอะไรขึ้นบ้าง เรียกว่า ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งมากๆ บางองค์กรฝ่ายบุคคลบอกเลยว่า ไม่สามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้เลย เพราะผู้บริหารระดับสูงไม่เคยมีการกำหนดเป้าหมายขององค์กรในระยะยาวไว้เลย อีกทั้งก็ไม่เคยมีการกำหนดกลยุทธ์ขององค์กรเลยก็มี บางแห่ง มีแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่ชัดเจนมาก แต่ฝ่ายบุคคลกลับไม่เคยได้รับทราบในเรื่องแผนนี้เลย ก็เลยไม่สามารถที่จะวางแผนกลยุทธ์เรื่องคนได้เลย

 

  • ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าต้องการทรัพยากรบุคคลแบบไหน เมื่อฝ่ายบุคคลเข้าใจ และเห็นภาพเป้าหมายขององค์กรแล้ว ก็ต้องวิเคราะห์ให้ออกว่า ด้วยเป้าหมายที่องค์กรกำลังจะไปนั้น เราต้องการทรัพยากรบุคคลแบบไหน ทั้งในแง่ความรู้ ทักษะ และความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต้องมี โดยเริ่มจากภาพในระยะยาวก่อน แล้วค่อยๆ แตกออกมาเป็นระยะสั้น ในแต่ละปี เพื่อกำหนดเป้าหมายและแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในแต่ละด้านสอดคล้องกับแผนงานขององค์กร

 

  • ต้องวิเคราะห์ตนเองให้ออกว่า ทรัพยากรบุคคลในปัจจุบันขององค์กรเป็นอย่างไร โดยเทียบกับเป้าหมายของความรู้ทักษะและความสามารถต่างๆ ที่ต้องมีในอนาคต เพื่อหาช่องว่าง (Gap) ในเรื่องของทรัพยากรบุคคลให้ชัดเจน ว่า ณ ขณะนี้ คนของเราพร้อมในเรื่องใด และยังไม่พร้อมในเรื่องใด มีอะไรต้องพัฒนาบ้าง มีอะไรต้องเปลี่ยนแปลงบ้าง ถ้าเราวิเคราะห์ประเด็นนี้ออกได้อย่างชัดเจน เราจะได้แผนในการสรรหาคัดเลือกคน และได้แผนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ย้ำว่า ต้องสอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร ตัวอย่างเช่น ในอีก 3 ปีข้างหน้า องค์กรเราจะใช้ AI ในการผลิต แล้ว ณ วันนี้คนของเราพร้อมหรือยัง เราต้องการคนแบบไหนมีความรู้อะไร ทักษะด้านไหนที่จะสามารถทำให้องค์กรสามารถใช้ AI ในการผลิตได้อย่างดี เป็นต้น

 

  • วิเคราะห์ต่อไปว่า ระบบงานบุคคลต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อคนของเราเริ่มเปลี่ยนแปลง จากนั้น ก็ต้องมีการวิเคราะห์กันต่อไปว่า ถ้าเราเอา AI เข้ามาใช้ในการผลิตแล้ว คนของเราจะเป็นคนอย่างไร การบริหารจัดการทางด้านการทำงานขององค์กรจะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ฝ่ายบุคคลก็จะต้องนำมาเชื่อมโยงกับระบบงานทางด้าน HR ให้ได้ เช่น ระบบการบริหารผลงานต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไร ระบบการบริหารค่าจ้างเงินเดือนต้องเป็นอย่างไร สวัสดิการล่ะ ต้องปรับใหม่หรือไม่ รวมทั้งระบบการพัฒนา และความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานจะต้องเป็อย่างไร ฯลฯ จากนั้นก็เทียบบกับปัจจุบันว่าระบบทั้งหมดที่กล่าวมานั้น ปัจจุบันเป็นอย่างไร ยังขาดอะไรบ้าง แล้วก็วางแผนออกมาในแต่ละปี ก่อนหลังตามลำดับความสำคัญว่า ระบบ HR เรื่องใด ที่จะต้องดำเนินการให้เสร็จก่อนหลัง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร

ด้วยวิธีการคร่าวๆ นี้ ก็จะทำให้ฝ่ายบุคคลมีแผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์กร จากนั้นก็ค่อยไปว่ากันในเรื่องของแผนงบประมาณว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่อย่างไร เพื่อให้แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ประสบผลสำเร็จ

โดยสรุปก็คือ แผนกลยุทธ์ทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลนั้น เราไม่สามารถที่จะวางและกำหนดได้ ถ้าขาดแผนกลยุทธ์ขององค์กร HR ต้องเข้าใจแผนกลยุทธ์องค์กร เข้าใจธุรกิจ เข้าใจการบริหารธุรกิจขององค์กร และต้องสามารถเชื่อมโยงแผนธุรกิจให้เข้ากับแผนคนให้ได้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: