ฝ่ายบุคคลของเรา สามารถสนับสนุนธุรกิจได้มากแค่ไหน

ปกติแล้วธุรกิจทั่วไป จะมีหน่วยงานที่เป็นแนวหน้า หรือที่เราเรียกว่า หน่วยงานทำเงิน ซึ่งก็คือ บรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขาย การตลาด การผลิต ฯลฯ และมีหน่วยงานในอีกลักษณะหนึ่ง ที่เราเรียกว่า หน่วยงานสนับสนุน ซึ่งปกติก็ประกอบไปด้วย หน่วยงาน เช่น บัญชี การเงิน ธุรการ ไอที จัดซื้อ ฯลฯ และที่หนีไม่พ้นก็คือ หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจในด้านของทรัพยากรบุคคล

คำถามก็คือ เหล่าบรรดาหน่วยงานสนับสนุนทั้งหลายที่กล่าวมานั้น สามารถที่จะสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กรได้สักแค่ไหน โดยเฉพาะฝ่ายบุคคลของเรา เราสามารถที่จะบริหารจัดการเรื่องของทรัพยากรบุคคลให้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการทำธุรกิจขององค์กรเราได้ดีสักแค่ไหน

ก็จะมีองค์กรอยู่ประมาณ สองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นองค์กรที่มีระบบที่ดี ฝ่ายบุคคลจะเป็นหน่วยงานที่สามารถที่จะตอบโจทย์ของธุรกิจได้อย่างชัดเจน สามารถที่จะเข้าใจโจทย์ของผู้บริหารเป็นอย่างดี และตีโจทย์ทางธุรกิจได้แตกฉานมาก อีกทั้งยังสามารถที่จะนำเอาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่องค์กรมีอยู่ มาใช้ในการสนับสนุนการทำงานของธุรกิจได้อย่างดีมาก พูดง่ายๆ ก็คือ เอาเป้าหมายธุรกิจเป็นตัวตั้ง แล้วก็คิดต่อในมุมของภารกิจของงานทรัพยากรบุคคลว่า เราจะไปตอบสนองความต้องการเหล่านั้นของธุรกิจของเราได้อย่างไร

กับอีกกลุ่มหนึ่ง ที่มีความเก่งกาจในเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคล แต่กลับไม่เคยเข้าใจถึงความต้องการของธุรกิจ ไม่เข้าใจเป้าหมายของธุรกิจ ไม่สามารถที่จะตีความได้ว่า เป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรเรานั้น เป็นอย่างไร แต่คิดได้อย่างเดียวว่า เราคือฝ่ายบุคคลที่ต้องบริหารเรื่องคน ต้องทำตามภารกิจหน้าที่ของเรา โดยไม่สนใจว่า สิ่งที่เราทำนั้น มันตอบโจทย์ธุรกิจจริงๆ หรือไม่ เราลองมาดูตัวอย่างกันครับ

  • เรื่องการสรรหาคัดเลือก องค์กรที่ฝ่ายบุคคลตีโจทย์ธุรกิจได้แตก และเข้าใจเป้าหมายอย่างดี จะมีการหาวิธีการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมกับเป้าหมายของธุรกิจ มีการเปลี่ยนแปลง และกำหนดคุณสมบัติของคนให้เหมาะสมกับงานในอนาคตขององค์กรได้ ผิดกับฝ่ายบุคคลที่ไม่เคยมองเป้าหมายธุรกิจ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ทำหน้าที่ในการหาคนให้ได้มากที่สุด เร็วที่สุด โดยไม่เคยคิดเลยว่า คนที่หามาได้นั้น มันใช่หรือไม่ใช่ เขาสามารถที่จะเข้ามาแล้วทำให้ธุรกิจขององค์กรเราไปสู่เป้าหมายตามที่ผู้บริหารต้องการจริงหรือไม่
  • เรื่องการพัฒนาพนักงาน องค์กรที่ฝ่ายบุคคลเข้าใจเป้าหมายธุรกิจดี ก็จะพยายามเชื่อมโยงระบบการพัฒนาบุคลากรของบริษัทให้ส่งเสริมเป้าหมายของธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีการวิเคราะห์ถึงความรู้ทักษะ และพฤติกรรมของพนักงานที่ตอบสนองเป้าหมายของธุรกิจได้ และสามารถที่จะแปลงสิ่งเหล่านี้ออกมาเป็นแผนในการพัฒนาบุคลากรของบริษัทในระยะต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ผิดกับฝ่ายบุคคลที่ไม่เข้าใจอนาคตของบริษัท หรือไม่มองอนาคต ก็จะมัวแต่คิดแค่เพียงว่า ตอนนี้จะต้องพัฒนาอะไรดี จะเอางบประมาณฝึกอบรมที่ได้มาไปใช้ในเรื่องอะไรดี มีหลักสูตรอะไรดีๆ บ้าง อาจารย์คนไหนสอนฮาๆ บ้าง ฯลฯ สุดท้ายอบรมหรือพัฒนาไป ก็ไม่สามารถที่จะไปสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรได้เลย
  • เรื่องการบริหารค่าจ้างเงินเดือน องค์กรที่ฝ่ายบุคคลตีโจทย์ธุรกิจได้แตก และเชื่อมโยงกับงานบุคคลได้ดี จะมีการออกแบบระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือน ที่สามารถที่จะตอบสนองความเป็นธรรมของพนักงานเป้าหมายที่เราต้องการที่จะให้มาทำงานกับเราได้ สามารถที่จะใช้ระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนในการกระตุ้นพนักงานเก่งๆ ในการสร้างผลงานที่ดีให้กับองค์กรได้อย่างดี ผิดกับองค์กรที่ฝ่ายบุคคลมองไม่เห็นเป้าหมายธุรกิจ หรือไม่มีการเชื่อมโยงเป้าหมายธุรกิจของเราเข้ากับงานบุคคล ก็มักจะบริหารค่าจ้างเงินเดือนกันแบบไม่มีทิศทาง พนักงานขอ ก็ให้ ไม่ขอ ก็ไม่ให้ พยายามที่จะกดราคาพนักงานลง โดยที่ไม่สนใจว่า จะมีผลอย่างไรต่อธุรกิจของบริษัท
  • เรื่องการบริหารผลงาน ฝ่ายบุคคลที่ตีโจทย์ธุรกิจได้แตก เวลาที่จะทำเรื่องของการบริหารผลงาน หรือประเมินผลงาน ก็จะสามารถที่จะให้แนวทางในการกำหนดตัวชี้วัดผลงานและเป้าหมายในการทำงานของแต่ละฝ่าย แต่ละตำแหน่งได้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร และพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายงานต่างๆ ในการกำหนดเป้าหมายที่ดี และไปทางเดียวกับเป้าหมายองค์กร ผิดกับฝ่ายบุคคลที่มองไม่เห็นเป้าหมายธุรกิจ หรือไม่เชื่อมเป้าหมายธุรกิจกับงาน ก็จะทำระบบประเมินผลงานแบบแยกออกจากผลงานขององค์กร มัวแต่มุ่งเน้นไปที่เรื่องของแบบฟอร์มในการประเมิน ปัจจัยต่างๆ หรือแม้กระทั่ง KPI ก็เป็น KPI แบบที่ต่างคนต่างกำหนดกันเอง บางคนก็กำหนดในงานที่ตนทำได้เท่านั้น ซึ่งกำหนดออกมาแล้ว ไม่ได้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรเลยสักนิด

นี่แค่ 4 ประเด็นหลักๆ ของงานบุคคลนะครับ ถ้าเราเป็นหน่วยงานสนับสนุนที่แท้จริง เราจะต้องสามารถเข้าไปสนับสนุนงานของธุรกิจได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ฝ่ายบุคคลจะต้องมีความเข้าใจในแง่มุมของธุรกิจ เข้าใจผู้บริหารว่าต้องการอะไรในมุมของธุรกิจ และสามารถตีความความต้องการทางธุรกิจให้ออกมาเป็นแผนงานทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว

แล้วองค์กรของท่าน เราบริหารทรัพยากรบุคคลแบบไหนครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

Up ↑

%d bloggers like this: